Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Územní plán

Územní plán

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán. Je to druh studie, která si klade za cíl co nejlépe prostorově a funkčně uspořádat určité území a také určit jeho nejlepší využití. V Česku je územní plán vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb., a vydává ho zastupitelstvo obce jako závazný právní předpis.

 

Územní plán si klade za cíl zejména umožnit další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj, který by spočíval ve vyváženém stavu mezi životním prostředím, hospodářstvím a  také společenstvím lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích. Územní plán je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem. Je vyhotovován na základě vlastních podkladů a rozborů daného území.

 

Platný územní plán je prvním základním dokumentem, s nímž by se měl seznámit každý investor dříve, než začne realizovat svůj záměr. Územní plán má několik částí. Průzkumy a rozbory - tato část územního plánu obsahuje důkladnou analýzu všech funkčních systémů (bydlení, výroby, rekreace, infrastruktury apod.). Výsledkem návrhové části územního plánu je kompromis, který by měl umožnit rozvoj právě těchto jednotlivých funkčních systému, ale v zájmu celku. Nejdůležitější součástí územního plánu je závazná část, kde jsou v textové i grafické podobě specifikované tzv. regulativy.  To znamená, že u každého pozemku v řešeném území je určeno a podrobně v textu popsáno, k čemu bude tento pozemek možno využít. Tyto regulativy se uplatňují i  při umístění stavby nebo souboru staveb, úpravě stavby, změně využití stavby nebo ploch. Regulativy určují i prostorové uspořádání území - regulovány bývají jak půdorysné rozměry (uliční, stavební a regulační čáry nebo koeficienty zastavění atd.), tak výškové rozměry staveb (počet pater, výška římsy apod.). Prostorová regulace se uplatní při umístění stavby nebo úpravě existující stavby.

 

Dále je určeno vymezení veřejně prospěšných staveb (např. tras komunikací, pozemků pro stavbu škol atd.) - pro ně lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit. Důležité jsou i další části územního plánu - např. návrh dopravy, návrh řešení technického vybavení (zejména vodohospodářské a energetické systémy), návrh místního systému ekologické stability atd.

 

Vedle územního plánu mohou existovat i jiné materiály. Mohou to být např.: Rozvojové studie sídel, strategické rozvojové plány nebo urbanistické studie.

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník