Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  14.06.2021:
  Nové povinnosti při uzavírání koupě nemovitostí

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Zpracování dat > Zpracování osobních údajů

Informační list o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

 

ÚVOD

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve společnosti Ing. Bohumír Houska – EKONOMSERVIS, s.r.o. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů a „AML zákonem“ (253/2008 Sb, 527/2020 Sb., kterým se mění zákon 253/2008 Sb.).. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Ve společnosti Ing. Bohumír Houska – EKONOMSERVIS, s.r.o. platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Osobní údaje zásadně nepředáváme mimo společnost Ing. Bohumír Houska – EKONOMSERVIS, s.r.o.., s výjimkou případů, kdy máme souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Doporučujeme, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Základní informace o správci

Společnost Ing. Bohumír Houska - EKONOMSERVIS, s.r.o.. se sídlem Sibiřská 390/III, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, IČ: 284 28 781, vedené v Obch. Rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 17123 (dále jen „EKONOMSERVIS“), se kterou uzavřel subjekt údajů smluvní vztah (dále jen „Správce“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a také zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon 253/2008 Sb

Správce zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi správcem a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů. Správce dále zpracovává osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb, pro analýzu a průzkum trhu. Správce bude využívat osobní údaje pro vytvoření relevantní propagační akce a nabídky produktů a služeb společnosti.

Základní účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

·         plnění smlouvy a poskytování služeb

·         zajištění plnění legislativních povinností včetně AML (Podrobnější údaje o zpracování v souvislosti s AML naleznete zde)

·         zajištění provozních činností

·         účetní a daňové účely

·         vymáhání pohledávek

·         splnění právní povinnosti

·         přímý marketing

·         ochrana majetku a osob

·         archivnictví vedené na základě zákona.


Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:

·         adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a jiné,

·         podobizna,

·         popisné údaje, např. číslo bankovního účtu,

·         další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,

·         údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, soubory cookies aj.).


Práva subjektu údajů:

Správce zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku. Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, jenž jsou následující:

·         právo znát účel zpracování osobních údajů,

·         právo znát kategorie dotčených osobních údajů,

·         právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,

·         právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,

·         právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci,

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu,

·         právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,

·         právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,

·         skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

·         právo být informován, pokud hodlá Správce zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny,

·         právo odmítnout záznam nebo monitorování telefonních hovorů se zaměstnanci Správce.

Subjekt údajů má právo neposkytnout Správci své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje Správce subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.

V případě, že jsme Vaše osobní údaje obdrželi od jiného subjektu než od Vás, Vás upozorňujeme na následující:

Máte právo znát:

·         totožnost a kontaktní údaje správce

·         účely zpracování a právní základ zpracování

·         kategorie dotčených osobních údajů

·         příjemce osobních údajů

·         záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi

·         právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,

·         právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci,

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu,

·         právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,

·         právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,

·         skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

·         právo být informován, pokud hodlá správce zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny.


Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Zpracovateli a příjemci osobních údajů, které spravuje Správce, jsou:

·         dodavatelé a poskytovatelé služeb,

·         finanční ústavy a banky,

·         státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností,

·         další subjekty spolupracující se Správcem při poskytování finančně poradenských a zprostředkovatelských služeb klientům Správce zejména v oblasti hypotečních úvěrů


Předání osobních údajů do třetích zemí

Správce může předávat osobní údaje do třetích zemí, mimo Evropský hospodářský prostor, např. USA a Švýcarsko.

V případě, že budou osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo do zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany podle platných zákonů, zejména GDPR a dalších předpisů EU a vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů, bude toto předání uskutečněno na základě výjimky vztahující se na konkrétní situaci, nebo Správce zajistí, že budou poskytnuty odpovídající záruky, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s GDPR, tedy zejména s čl. 42 odst. 2 GDPR.

Kamerový systém

Prostory Správce jsou sledovány kamerovým systémem, o čemž jsou návštěvníci provozoven informováni. Účelem zpracování osobních údajů je sledování vymezených prostor. Zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kdy souhlas subjektu údajů není třeba, jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu Správce či třetí strany, a aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Oprávněný zájem Správce a třetích osob je ochrana majetku EKONOMSERVIS, a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření průběhu nehodového děje na pracovišti, vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby do objektu EKONOMSERVIS.

Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány v délce 30 dnů a poté jsou v automatické smyčce přemazávány. Nejsou pořizovány zvukové záznamy, stejně tak není používán software k porovnávání některých biometrických charakteristik subjektu údajů (např. charakteristiky pohybu či chůze subjektů údajů).

Cookies

Co to jsou „cookies“?

„Cookies“ jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Bude uložen na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty během vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Soubory cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete („naše cookies“), nebo mohou být nastaveny organizací, která není vlastníkem webových stránek, jež si prohlížíte („cookies třetí strany“). Například mohou být nastaveny jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte, nebo nezávislou analytickou společností. Webové stránky, které navštěvujete, mohou také zahrnovat obsah vložený z jiných webových stránek a tyto stránky mohou rovněž nastavit své vlastní cookies. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat vaše prohlížení různých stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

·         Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

·         Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Tyto webové stránky používají dva druhy cookies:

Krátkodobé, relační cookies (session cookie) – Relační cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče.

Dlouhodobé, trvalé (persistent cookie) – Tento typ cookies se ukládá ve vašem počítači po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie (obvykle měsíc, rok nebo déle) a tyto cookies nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies se používají k Vaší identifikaci od jedné relace prohlížení k další, například k uložení vašich preferencí, takže si je budou pamatovat pro další návštěvu. Můžete je také ručně odstranit.

Jak používáme cookies?

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností tak, že webovým stránkám umožníme, aby Vás identifikovaly, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies). Soubory cookies, které používáme, mohou:

·         být nezbytně zapotřebí pro Váš pohyb po stránkách nebo poskytnutí některých základních funkcí; nebo

·         zlepšovat funkce našich webových stránek, například uložením vašich preferencí. Zaznamenávají Vaše volby (například uživatelské jméno nebo zvolený jazyk) a umožňují nám poskytovat personalizované prostředí; nebo

·         nám pomáhat zlepšit výkonnost našich webových stránek, aby Vám nabídly lepší uživatelské zkušenosti. Informace poskytované těmito soubory cookies jsou anonymní a pomáhají nám pochopit, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky, abychom mohli zlepšit prezentaci svého obsahu. Tyto služby jsou obecně poskytovány nezávislými společnostmi pro měření a výzkum, takže se v případě těchto cookies může jednat o cookies třetích stran.

Kdybychom cookies nepoužívali, naše webové stránky by Vás považovaly za nového návštěvníka pokaždé, když se dostanete na novou stránku našich webových stránek – například když zadáte přihlašovací údaje a přejdete na další stránku, nerozpoznaly by Vás a nemohli byste zůstat přihlášeni.

Soubory cookies potřebujeme používat, abychom zachovali efektivnost našich webových stránek a poskytli Vám uživatelsky přátelské prostředí. Proto nelze cookies zablokovat samostatně a pokračováním prohlížení našich webových stránek a používáním našich online služeb souhlasíte s tím, že můžeme na vaše zařízení tyto soubory cookies umístit.

Naše webové stránky rovněž používají cookies pro behaviorálně cílenou reklamu, což nám umožňuje upravit reklamu a zajistit, že pro Vás bude relevantní, a to na základě oblastí, které na naší webové stránce prohlížíte, a geografického umístění Vaší adresy IP. Tyto cookies jsou umístěny reklamními sítěmi třetích osob s naším souhlasem.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

·         Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.

·         Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

·         Reklamní – první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.


Co dělat, když nechcete používat soubory cookies

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org, nebo

·         https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (pro prohlížeč Internet Explorer); nebo

·         https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies (pro prohlížeč Mozzilla/Firefox);

·         https://support.google.com/chrome/answer/95647?visit_id=0-636535873837482984-3731587686&hl=cs&rd=1 (pro prohlížeč Chrome);

·         http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pro prohlížeč Opera);

·         https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ (pro prohlížeč Safari).

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Typy cookies používané na našich webových stránkách si můžete zobrazit, a tak získat informace, jak změnit nastavení cookies, anebo jak zablokovat cookies používané na našich webových stránkách.

Webové stránky třetích osob

Pokud používáte webové stránky našich partnerů, může být soubor cookie nastaven navštívenými webovými stránkami. Tyto stránky neprovozujeme, a nemáme tedy kontrolu nad šířením těchto cookies. Více informací o těchto cookies najdete na webových stránkách příslušné třetí osob.

Ing. Bohumír Houska – EKONOMSERVIS, s.r.o., jednatel s.r.o. Bc. Radek Houska 

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník