Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Úvěr 300

Úvěr 300

Úvěr 300

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje mladým lidem do 35 let věku nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení. Vychází přitom z Nařízení vlády 616/2004 Sb. schváleného 1. 12. 2004 ve znění pozdějších novel.

Úvěr poskytne Státní fond rozvoje bydlení mladým lidem

 1. žijícím v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhne ještě 36 roku věku, přitom není rozhodující, který z manželů podá žádost o úvěr;

 2. samostatným osobám, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. Může jít i o dítě osvojené.

Úvěr může být poskytnut do výše 300 tisíc Kč, je splatný nejdéle do 20 let a úročí se dvěma procenty ročně.

Fond si podobně jako banka zajišťuje návratnost poskytnutých úvěrů. Proto požaduje některou z forem zajištění splácení úvěru, nejčastěji formou závazku ručitele. S žadatelem může však být dohodnuta i jiná standardní forma zajištění. Zajištění zástavou na nemovitosti zpravidla ponechává hypoteční bance, aby nebránil složit potřebnou finanční částku z více zdrojů.

Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu deseti let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí pouze úrok. Celková doba splatnosti však nesmí překročit 20 let.

Ze sociálních, rodinných a jiných závažných důvodů může Fond povolit přerušení splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dobu dvou let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

Úvěr je možno využít k financování:

 • výstavby bytu podle zákona o vlastnictví bytů;
 • výstavby bytu v rodinném domě;
 • výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení;
 • koupě bytu;
 • koupě rodinného domu s jedním bytem;
 • úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu;
 • úhrada členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu.

Velikost bytu nebo rodinného domu není limitována.

V případě, že byt je pořizován výstavbou nebou koupí, bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená část jistiny úvěru snížena o 30 tis. Kč za každé narozené dítě (nebo osvojené). Dotace na narozené dítě je snížena na základě žádosti.

Úvěr nelze poskytnout:

 • je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu;
 • téže osobě opakovaně;
 • na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut.

Formuláře žádosti jsou žadatelům k dispozici na pracovištích Fondu, na Ministerstvu pro místní rozvoj a na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen. Žadatelé mohou také využít formulář žádosti uveřejněný na těchto stránkách.

Vyplněné žádosti doložené přílohami zasílejte poštou na adresy pracovišť Státního fondu rozvoje bydlení v Praze nebo Olomouci.

Upozornění pro žadatele: Žádosti je samozřejmě možné podávat osobně na pracovištích Fondu. Doporučujeme však žadatelům, aby žádost zaslali poštou. Budou poté písemně vyzváni k případnému doplnění potřebných podkladů. Teprve k vlastnímu projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru budou pozváni k osobnímu jednání.

Upozornění: Úroky z poskytnutého úvěru nelze podle zákona č. 586/1992 Sb. odečíst od základu daně z příjmu.

 

 

 

www.sfrb.cz/programy-a-podpory/uver-300

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník