Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Práva a povinnosti vlastníků bytových jednotek

Práva a povinnosti vlastníků bytových jednotek

Pokud si v současné době někdo kupuje byt, jedná se většinou o byt v osobním vlastnictví. Ani tato forma vlastnictví ale neznamená neomezená práva. Platí určitá pravidla a povinnosti, které vlastník bytu musí plnit. Jsou upraveny zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Při jejich nedodržení může o byt v krajním případě přijít.

 

Vlastníci jednotlivých bytů jsou většinou povinně členy společenství vlastníků bytů, které zajišťuje správu domu a údržbu společných prostor. Každý vlastník bytové jednotky má povinnost podílet se na správě domu v takovém rozsahu, který odpovídá jeho podílu na společných částech domu. Ve stejném rozsahu  ručí za závazky celého společenství. Toto pravidlo může být mezi vlastníky dohodnuto i jinak a lze si odhlasovat například rovný podíl. Podle výše podílu se pak mimo jiné vypočítávají také částky, které vlastníci jednotek platí do fondu oprav či za  služby, například za úklid společných prostor domu, za elektřinu spotřebovanou ve společných prostorách a podobně.

 

Pokud vlastník bytu nebo ti, kteří ho s ním  užívají, způsobí nějakou závadu nebo poškození společných částí domu nebo jiných bytů, jsou povinni ji na své náklady odstranit. Pokud se viník ke škodě nehlásí a  neodstraní závady a poškození, které způsobil, může na něho společenství podat žalobu. Poté co rozhodnutí soudu nabude právní moci, vzniká  ostatním vlastníkům bytových jednotek zástavní právo k bytu žalovaného vlastníka. Zástavní právo jim vzniká také k movitým věcem povinného vlastníka.

 

Ve svém bytě nesmí vlastník provádět úpravy, které by ohrožovaly vlastnická práva ostatních vlastníků. Pokud by k tomu došlo a tento vlastník by nesplnil povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo některého z vlastníků nařídit prodej jeho bytu. Vzhled domu lze měnit pouze se souhlasem všech vlastníků jednotek v domě.

 

Pokud je dům nebo jiná jednotka v rekonstrukci, a je  to k opravám nutné, je vlastník bytu na předchozí vyzvání povinen umožnit do něj přístup. Vlastník bytu musí umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v bytě a umožnit odečet naměřených hodnot.

 

Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud se tak neděje, mohou se ostatní vlastníci bytů domáhat splnění této povinnosti u soudu.

 

Výhodou vlastnictví bytové jednotky je volná dispozice s tímto vlastnictvím. Převody vlastnictví jsou téměř neomezené a vlastní byt je možné dát i do zástavy. Dále může vlastník svůj byt volně pronajímat třetím osobám. Nesmí však zapomínat na to, že s vlastnictvím nemovitosti je spojena i daňová povinnost. Jedná se o každoroční platbu daně z nemovitosti a v případě prodeje bytu o daň z převodu nemovitostí.

 

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník