Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Odstranění nepovolených stavebních úprav

Odstranění nepovolených stavebních úprav

Účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen "stavební zákon") dnem 1. ledna 2007 nastala podstatná změna v právní úpravě týkající se odstranění vybraných nepovolených stavebních úprav bez ohledu na to, kdy byly uskutečněny, a tím i v posuzování platnosti dotčených právních úkonů.

 

Ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona1) ve spojení s § 129 odst. 1 stavebního zákoníku2) mají charakter zákonné "amnestie" nepovolených stavebních úprav provedených kdykoli před 1. lednem 2007, jež je věcně odůvodněna ochranou vytvořených hodnot i právní jistoty.

 

Pokud jde o nepovolené stavební úpravy z minulosti do 1. ledna 2007, citovaná zákonná ustanovení správně reagují na to, že často nelze zaručit úplnost a věrohodnost zachovaných původních stavebních rozhodnutí zejména kvůli uplynutí času v délce až století, opakovaných podstatných změn právních úprav v důsledku změn společenských zřízení, světových válek, živelních pohrom, úmrtí původních stavebníků i zániku původních stavebních úřadů, apod.

 

Zmíněná ustanovení stavebního zákona tak ze zákona zhojují veškeré nepovolené stavební úpravy provedené kdykoli do 1. 1. 2007, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

 

K legalizaci těchto nepovolených stavebních úprav není  zapotřebí ani rekolaudace.

 

Z důvodu, že stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, ve smyslu § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona již nevyžadují stavební povolení, ani stavební ohlášení, ani nelze nařídit jejich odstranění dle § 129 odst. 1 stavebního zákona - bez ohledu na dobu jejich vzniku - nemají tyto stavební úpravy zásadně vliv na platnost dotčených právních úkonů včetně prohlášení vlastníka budovy s výjimkou změny charakteru prostor z bytových na nebytové a naopak, či zásahu do společných částí domu ve prospěch jednotky.

 

Absolutní neplatnost prohlášení vlastníka budovy nemá oporu v § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona a § 129 odst. 1 stavebního zákona, pokud nyní platný stavební zákon nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu ke stavebním úpravám, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

 

Zákonná legalizace vybraných nepovolených stavebních úprav kdykoli z minulosti § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona i § 129 odst. 1 stavebního zákona, které nabyly účinnosti dne 1. ledna 2007, má vliv i na aktuální posuzování platnosti dotčených právních úkonů z důvodu porušení tehdy platných stavebních zákonů ve prospěch jejich platnosti, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

 

 

Poznámky:

1) Ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona: Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

 

2) Ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona: Stavební úřad nařídí vlastníkovi stavby, případně s jeho souhlasem jiné osobě, odstranění stavby: a) která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu nebo zařízení, které jsou kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu,32), b) prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, nebo c) u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 a stavbu nelze zachovat.

 

 

http://pravniradce.ihned.cz

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník