Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Nájemní smlouva na byt II.

Nájemní smlouva na byt II.

Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě a náklady na běžnou údržbu hradí nájemce. Tímto se zabývá zvláštní předpis. Nedávno vláda schválila nařízení, ve kterém se zvedl cenový strop těchto drobných oprav z 300 na 500 korun. Nařízení  počítá také se zavedením celoročního horního limitu pro opravy hrazené nájemníkem. Nepřekročitelná suma byla stanovena na 70 korun na m2 obytné plochy bytu.

 

Okruh oprav hrazených nájemníkem je v nařízení také zpřesněn. Patří sem opravy podlah, oken a dveří, výměny vypínačů a zásuvek, opravy svítidel a zvonků stejně jako měřičů tepla nebo teplé vody,  udržování a čištění bytu, malování včetně oprav omítek, opravy obkladů nebo tapetování. Vždy má však přednost vzájemná dohoda nájemníka s pronajímatelem. Když se nájemce nestará včas o drobné opravy a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo je vykonat sám a požadovat od něj náhradu.

 

Pronajímatel je ale povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání. K tomu patří i povinnost odstranit závady, které by tomu bránily. Pokud se tak nestane,  má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře sám a požadovat od něj náhradu vynaložených nákladů. Lhůta pro uplatnění je do šesti měsíců od odstranění závad. Nájemce je ale povinen oznámit pronajímateli ihned potřebu těchto závad a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která by vznikla.

 

Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, i odpočet naměřených hodnot, a umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli.

 

Pokud nájemník chystá nějaké stavební úpravy bytu většího rozsahu, musí k tomu nejdříve získat souhlas majitele bytu. Je možné v tomto případě uzavřít i nějakou dodatečnou dohodu, ve které se přesněji určí, o jaké úpravy se jedná a finanční spoluúčast majitele nebo nájemce. Pokud nájemce provede úpravy bez majitelova souhlasu, ten může požadovat, aby nájemce provedené úpravy ihned odstranil. Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Majitelé bytů také stále více využívají možnosti sjednat ve smlouvě i povinnost nájemníka pojistit byt, své věci i odpovědnost za způsobené škody.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník