Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Nájemní smlouva na byt I.

Nájemní smlouva na byt I.

Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Problematika nájmu bytu je v českém právním řádu upravena občanským zákoníkem, konkrétně ustanoveními § 685 a následujícími. Jedná se vlastně o speciální úpravu obecné smlouvy o nájmu. Nájem bytu je ovšem pro svoji specifičnost a význam chráněn; pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů stanovených v zákoně.

 

Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Musí obsahovat označení bytu,  jeho příslušenství, rozsah jeho užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši, a dále splatnost a formu úhrady.  Může obsahovat i adresu bytu, jeho velikost a výměru. U úhrad za plnění spojená s užíváním bytu odborníci doporučují, aby majitel raději převedl platbu energií přímo na nájemníka. Předejde tak riziku, že bude muset hradit případný dluh. Majitel bytu může při uzavírání smlouvy požadovat složení tzv. kauce, neboli zálohy za pronájem bytu. Tato záloha je určena na případné nedoplatky a opravy závad způsobených nájemníkem. V případě, že při opětovném předání bytu bude vše v pořádku, musí ji majitel vrátit nájemníkovi. Záloha nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájmu a informace o jejím zaplacení musí být zanesena do nájemní smlouvy.

 

V každé smlouvě týkající se tržního pronájmu bytu se nesmí zapomenout na uvedení doby nájmu. Pokud není ve smlouvě dohodnuta, má se za to, že je uzavřena na dobu neurčitou. V takovém případě vzniká nájemci v zákonem uvedených případech při ukončení nájmu nárok na bytovou náhradu, kterou mu musí pronajímatel zajistit.

 

Součástí smlouvy je i tzv. předávací protokol, podepsaný oběma stranami. Ten by měl kromě identifikačních údajů obou smluvních stran i pronajímané nemovitosti obsahovat také údaje o stavu spotřebovaných energií ke dni předání bytu a zejména soupis a stav veškerého vybavení včetně jeho závad. Při skončení nájemní smlouvy to zabrání mnoha problémům. Smlouva by měla dále obsahovat jméno, příjmení a rodná čísla osob, které budou byt užívat spolu s nájemcem.

 

Pokud majitel bytu bude trvat na různých omezeních spojených s jeho užíváním, například na zákazu kouření nebo omezení chovu zvířat, musí to také nechat zapsat do smlouvy. V opačném případě jsou omezení neplatná. Doporučuje se zapsat do smlouvy i práva a povinnosti obou stran, a to i přesto, že jsou uvedena v zákoně.

 

Vypracujeme pro Vás nájemní smlouvy! Obraťte se na naši kancelář.

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník