Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Nájemní smlouva III.

Nájemní smlouva III.

Nájemní smlouva na byt může skončit následujícími způsoby: uplynutím doby,  na kterou byl nájem sjednán, písemnou dohodou obou stran, výpovědí, zánikem bytu (např. vyhoření), zánikem členství nájemce v bytovém družstvu, smrtí nájemce, pokud s ním v bytě nežily osoby, na které právo nájmu smrtí přešlo, směnou bytu za jiný byt spolu s přestěhováním všech příslušníků domácnosti nebo stane-li se nájemce vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, v níž se byt nachází.

 

Pokud se jedná o výpověď, musí být písemná a obsahovat lhůtu skončení nájmu.Tato výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce, musí skončit ke konci kalendářního měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. Pronajímatel může dát nájemníkovi výpověď jen z důvodů stanovených zákonem. Existují dvě různé skupiny důvodů zapsaných v občanském zákoníku.

 

Pokud se jedná o první skupinu, nepotřebuje pronajímatel v takovém případě svolení soudu. Jedná se např. o hrubé porušování dobrých mravů ze strany nájemce, neplacení nájemného 3 měsíce a nedoplnění tzv. kauce, neužívání bytu bez vážných důvodů, má-li nájemce dva a více bytů apod. V takové výpovědi musí být uvedeno právo na podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi do 60 dnů od doručení. Pokud skončí nájemní poměr výpovědí z výše uvedených důvodů, má nájemce právo na poskytnutí přístřeší a prostoru pro uskladnění svých věcí.

 

U druhé skupiny důvodů lze nájem vypovědět, avšak současně je zapotřebí podat k soudu žalobu o přivolení výpovědi. Jedná se např. o tyto situace: potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence, jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat; z důvodů veřejného zájmu, oprav bytu nebo domu, jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat. Pokud skončí nájemní poměr výpovědí z výše uvedených důvodů, má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit. Další podrobnosti stanoví občanský zákoník.

 

V obou případech platí, že písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci; lze tedy doporučit použití obálky s doručenkou do vlastních rukou. Nájemce je povinen byt vyklidit po uplynutí výpovědní doby. V případě práva na zajištění bytové náhrady ze strany pronajímatele  je nájemce povinen byt vyklidit do 15ti dnů po zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník