Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  26.05.2016:
  Na zaplacení daně z nemovitých věcí zbývá necelý týden

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Poradna > Nájemní smlouva III.

Nájemní smlouva III.

Nájemní smlouva na byt může skončit následujícími způsoby: uplynutím doby,  na kterou byl nájem sjednán, písemnou dohodou obou stran, výpovědí, zánikem bytu (např. vyhoření), zánikem členství nájemce v bytovém družstvu, smrtí nájemce, pokud s ním v bytě nežily osoby, na které právo nájmu smrtí přešlo, směnou bytu za jiný byt spolu s přestěhováním všech příslušníků domácnosti nebo stane-li se nájemce vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, v níž se byt nachází.

 

Pokud se jedná o výpověď, musí být písemná a obsahovat lhůtu skončení nájmu.Tato výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce, musí skončit ke konci kalendářního měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. Pronajímatel může dát nájemníkovi výpověď jen z důvodů stanovených zákonem. Existují dvě různé skupiny důvodů zapsaných v občanském zákoníku.

 

Pokud se jedná o první skupinu, nepotřebuje pronajímatel v takovém případě svolení soudu. Jedná se např. o hrubé porušování dobrých mravů ze strany nájemce, neplacení nájemného 3 měsíce a nedoplnění tzv. kauce, neužívání bytu bez vážných důvodů, má-li nájemce dva a více bytů apod. V takové výpovědi musí být uvedeno právo na podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi do 60 dnů od doručení. Pokud skončí nájemní poměr výpovědí z výše uvedených důvodů, má nájemce právo na poskytnutí přístřeší a prostoru pro uskladnění svých věcí.

 

U druhé skupiny důvodů lze nájem vypovědět, avšak současně je zapotřebí podat k soudu žalobu o přivolení výpovědi. Jedná se např. o tyto situace: potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence, jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat; z důvodů veřejného zájmu, oprav bytu nebo domu, jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat. Pokud skončí nájemní poměr výpovědí z výše uvedených důvodů, má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit. Další podrobnosti stanoví občanský zákoník.

 

V obou případech platí, že písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci; lze tedy doporučit použití obálky s doručenkou do vlastních rukou. Nájemce je povinen byt vyklidit po uplynutí výpovědní doby. V případě práva na zajištění bytové náhrady ze strany pronajímatele  je nájemce povinen byt vyklidit do 15ti dnů po zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování.

Doporučujeme

Prodej pozemků u obce Srubec

číslo : 365

Prodej pozemků o celkové výměře 10 186 m2 u obce Srubec, která se nachází v těsné blízkosti Českých ...

Prodej 100,–Kč / m2

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník