Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Daň z převodu nemovitostí při prodeji nemovitosti

Daň z převodu nemovitostí při prodeji nemovitosti

Po prodeji nemovitosti je nutné podat daňové přiznání a zaplatit daň z převodu nemovitostí. Platí to také pro přechod vlastnictví k nemovitosti, pro úplatné vypořádání podílového spoluvlastnictví a pro směnu nemovitostí. Budeme se zabývat prodejem.

 

Tím, kdo platí daň, tzv. poplatníkem daně, je při prodeji prodávající. Ručitelem je nabyvatel. To znamená, že pokud finanční úřad nevymůže zaplacení daně od prodávajícího, obrátí se na kupujícího. Proto se doporučuje ošetřit placení daně přímo v kupní smlouvě a  dohodnout se, že kupní cena nebude vyplacena prodávajícímu celá. Děje se tak v praxi naší realitní kanceláře, kde prodávajícímu klientovi je vyplacena větší část kupní ceny a z menší části, ponechané na depozitním účtě, je zaplacen poplatek za znalecký posudek a také daň. Je to výhodné pro obě strany. Prodávající má jistotu, že na nic nezapomněl a kupující ví, že nebude muset platit  finančnímu úřadu.  V jiných případech je poplatníkem daně nabyvatel (např. při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, vydržení, konkursu, veřejné dražbě atd.), a při směně nemovitostí převodce i nabyvatel společně.

 

Prodávající nechá u znalce zpracovat znalecký posudek, kterým se určí cena nemovitosti podle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti. K výpočtu daně je nutné porovnat cenu ze smlouvy a cenu ve znaleckém posudku. Ta, která je vyšší, se stane základem daně. Po zaokrouhlení se z ní spočítá daň, která činí 3%.

 

Daňové přiznání poplatník podává finančnímu úřadu, podle toho, kde se nachází prodaná nemovitost, a to do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Datum zapsání vkladu práva zjistíme ze zadní strany kupní smlouvy, která došla z katastru nemovitostí, z tzv. doložky. Pokud je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, musí každý z prodávajících podat za sebe zvlášť daňové přiznání. U převodu vlastnictví ze společného jmění manželů podávají přiznání samostatně oba manželé.

 

Do daňového přiznání se vkládají přílohy, jejichž počet je totožný s počtem kupujících. Ceny uváděné v daňovém přiznání se dělí podle počtu účastníků a případně také podle podílů na nemovitosti, pokud nejsou pro všechny prodávající stejně vysoké. Součástí daňového přiznání je originál nebo ověřený opis příslušné kupní smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti.

 

Znalecký posudek se nevyžaduje v případě prodeje pozemku bez trvalých porostů a staveb. Zde si cenu můžeme spočítat sami. V některých případech se daň nemusí platit. Je to například první prodej nové stavby, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, prodej dokončené nové stavby nebo rozestavěné nové stavby, která nebyla zatím užívána.

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník