Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Poradna > Co všechno lze najít na listu vlastnictví

Co všechno lze najít na listu vlastnictví

List vlastnictví (LV) je veřejně přístupná listina, na které jsou zapsány informace o nemovitostech. Musí splňovat určitá kritéria. Každému listu vlastnictví je přiděleno číslo a datum a  je opatřen otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku, který se platí za vyhotovení každého LV. V horní i dolní části LV je datum, ke kterému je toto LV platné. Další důležitou informací je obec a katastrální území, ve kterém se nemovitost nachází. LV je rozděleno na několik částí podle písmen abecedy. 

 

Část A:

Zde najdeme údaje o vlastnících, tj. jméno, příjmení, nebo název firmy,  rodné číslo, nebo IČ, adresu trvalého pobytu, a údaj o podílech. Pokud je místo pod podílem nevyplněné, je daná osoba výlučným vlastníkem nemovitosti. Pokud jsou tam zapsané zlomky, např. 1/2, 1/4, 2/5 apod. jedná se o podílové spoluvlastnictví. Zkratka SJM znamená, že nemovitost je ve společném jmění manželů.

 

Část B:

Zde najdeme soupis nemovitostí, budovy s čísly popisnými nebo evidenčními a způsob jejich využití a pozemky s parcelními čísly, druh pozemku a jeho výměru, způsob využití a ochrany. Pokud kupujeme budovu je důležité si ověřit kdo vlastní pozemek pod ní. Jestliže se v této části objeví písmeno P, značí to, že na nemovitost byla uložena tzv. plomba. Na tuto nemovitost byl již podán návrh na vklad práva (vlastnického, zástavního, předkupního...). V praxi to znamená, že současný majitel již nemovitost jednou prodal nebo si na ni půjčil peníze. V části B1 se dočteme o jiných právech. Jedná se zejména o věcná břemena, kde vlastník nemovitosti je oprávněnou osobou (např. má právo chodit přes cizí pozemek.  

 

Část C:

Informuje o tom, zda na nemovitosti váznou zástavní práva, a pro koho, zda nemovitost není zatížena věcnými břemeny, jejich druh a také jméno oprávněné osoby nebo zda na ní není uvalena exekuce a v jaké výši.

 

Část D:

Slouží pro interní poznámky katastru nemovitostí. Říká např. že byly zahájeny pozemkové úpravy. nebo že došlo ke změně číslování parcel nebo jejich výměr.

 

Část E:

Obsahuje nabývací tituly a jiné podklady zápisu, tzn. poznámku jakou smlouvou nebo jakým řízením byla nemovitost nabyta (kupní, darovací, dědictví apod.)

 

Část F:

Určuje vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám. BPEJ je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.

 

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník