Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Zastupování na základě plné moci při převodu nemovitosti

Zastupování na základě plné moci při převodu nemovitosti

Velmi často se stává, že při převodu nemovitosti bývá z jakéhokoliv důvodu jedna či druhá strana zastoupena jinou osobou tzv. zmocněncem na základě plné moci. Protože smlouva o převodu nemovitosti musí mít písemnou formu, tak i plná moc pro zastupování při převodu nemovitosti musí být písemná. V plné moci musí být přesně označeny osoby tedy zmocnitel - osoba, která uděluje plnou moc a dále zmocněnec, osoba která je oprávněna zastupovat zmocnitele. Zmocnitel se může nechat zastupovat fyzickou nebo právnickou osobou (právnickou osobu zastupuje statutární orgán nebo osoba, které tento orgán udělí plnou moc). V plné moci musí být uveden dále především rozsah zmocněncova oprávnění a tomu je dobré věnovat náležitou pozornost, aby plná moc nemohla být nikdy zneužita proti vůli zmocnitele. Plná moc může být z hlediska rozsahu zmocněncova oprávnění všeobecná (generální), která opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonům, anebo zvláštní (speciální) omezující se pouze na některé právní úkony. V obou těchto případech může být plná moc formulována jako neomezená, která dává zmocněnci právo jednat volně podle nejlepšího vědomí a svědomí, nebo jako omezená, v níž jsou stanoveny hranice, ve kterých a jak má zástupce jednat. Zmocnitel může v plné moci stanovit minimální prodejní cenu, za kterou má být převáděná nemovitost prodána nebo může v plné moci určit i osobu, se kterou má být smlouva o převodu nemovitosti uzavřena, atd. V případě, že by zmocněnec překročil své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jen pokud toto překročení schválí. Vzhledem k tomu, že zmocněnec činí na základě plné moci právní úkony za zmocnitele jeho jménem, musí být již ze smlouvy o převodu nemovitosti patrno, že ji uzavřel za účastníka jeho zástupce, neboť v případě, že by tato okolnost nebyla zřejmá, platilo by, že zmocněnec jednal vlastním jménem. Může se tedy smluvit ujednání, že plná moc tvoří nedílnou součástí smlouvy o převodu nemovitosti. Poté tedy musí být plná moc nedílnou součástí smlouvy již v okamžiku podání návrhu na vklad dle předmětné smlouvy, jejíž nedílnou součástí je plná moc a nelze tedy plnou moc katastrálnímu úřadu předložit dodatečně. Jestliže plná moc nemusí být součástí kupní smlouvy, ze smlouvy však musí být zřejmé, že za účastníka jedná jeho zmocněnec, pak ale musí být plná moc připojena k návrhu na vklad jako jeho příloha. Není-li plná moc ani dodatečně, ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem, předložena, jedná se podle zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem o důvod k zastavení řízení o povolení vkladu.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník