Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Zajišťovací převod práva

Zajišťovací převod práva

 

Splnění závazku může být zajištěno mimo jiné také převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele, jak je uvedeno v § 553 Občanského zákoníku. Smlouva o převodu musí být písemná, jinak je neplatná. Převedeno může být jakékoliv právo, zákon druh tohoto práva nespecifikuje ani neomezuje, může tedy jít o vlastnické právo k nemovitostem, ale i k movitým věcem. Ze smlouvy ale musí být patrno, že jde o zajišťovací převod vlastnického práva. Přitom i zde platí, že k dovršení převodu vlastnického práva k movité věci je třeba předání věci nabyvateli a u nemovitosti je nutný vklad práva do katastru nemovitostí. Takto však nemůže být zajištěn budoucí závazek a právo dlužníka musí v momentu převodu existovat a jeho předmět musí být dostatečně určen. Právo musí být samostatné a nepodmíněné, musí naplňovat jak požadavek převoditelnosti u práva na plnění, tak i obecné požadavky na postoupení pohledávek. Vyloučeny jsou tak pohledávky, které nelze postoupit, stejně i ty, u kterých si povinný vymínil jejich nepřevoditelnost. Zajištění hlavního závazkového vztahu tedy spočívá v převodu práva dlužníka ve prospěch věřitele. Hlavní znaky jsou následující: musí se jednat o právo samotného dlužníka, ve smlouvě musí být vymezen závazek, který je zajišťován, využít k zajištění a tedy postoupit lze jakékoliv právo, které má majetkovou hodnotu (zpravidla se bude jednat o pohledávky, ale mohou být použita i věcná práva včetně práva vlastnického), převod práva není trvalý, ale je podmíněn, věřitel však může po dobu převedení práva vystupovat jako oprávněný z práva (např. jako vlastník), smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Splní-li dlužník řádně a včas svoji povinnost je věřitel povinen převést právo zpět na dlužníka. Nesplní-li, zůstává právo i nadále věřiteli. Zajišťovací převod práva v podstatě znamená, že má-li dlužník nějaké právo, například na vyplácení nájmu od svých nájemníků, může věřitel k zajištění své pohledávky, například na zaplacení ceny za nemovitost, dohodnout s dlužníkem, že jeho nájemci budou platit přímo věřiteli v případě, že dlužník cenu za nemovitost neuhradí řádně a včas. Zákon výslovně neřeší, jakým způsobem se převede právo zpět na dlužníka v okamžiku, kdy dlužník splní svůj dluh z hlavního závazkového vztahu. Proto je vhodné tento způsob upravit ve smlouvě o převodu práva. Nejjednodušší způsob je uzavřít takovou smlouvu s rozvazovací podmínkou. Pro dlužníka je toto nejvýhodnější, protože jinak nemá dlužník obvykle žádné zajištění, že věřitel svůj závazek k vrácení opravdu splní. Zpětný převod by mohl být také dohodnut jako povinnost věřitele uzavřít po uspokojení pohledávky smlouvu o zpětném převodu. V tomto případě by bylo ke zpětnému převodu třeba další smlouvy. Pro dlužníka nese tento způsob riziko, že věřitel nebude ochoten smlouvu o zpětném převodu uzavřít a dlužník se bude muset domáhat svého práva soudní cestou.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník