Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Výpověď nájmu bytu daná pronajímatelem

Výpověď nájmu bytu daná pronajímatelem

 

Nájem bytu je tzv. chráněným právním vztahem. Pronajímatel může vypovědět nájem bytu pouze z důvodů uvedených v zákoně. Dle § 711 ObčZ může pronajímatel vypovědět nájem bez přivolení soudu: 1) jestliže nájemce nebo ti, kdo sním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě, 2) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající  mu z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, 4) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, 5) neužívá-li nájemce pronajatý byt bez vážných důvodu nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas, 6) jde-li o byt zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba (toto ustanovení se nepoužije, pokud nájemce dovršil 70 let věku). Výpověď musí mít písemnou formu a musí být nájemci doručena. Ve výpovědi musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta a poučení nájemce o možnosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. Skončí-li nájemní poměr výpovědí dané pronajímatelem z výše uvedený důvodů, stačí při vyklizení bytu poskytnout přístřeší. Nájemce je povinen byt vyklidit do 15 dnů ode dne zajištění přístřeší. Přístřeším se rozumí dočasné ubytování do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě 60ti dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu. Dle § 711a může pronajímatel vypovědět nájem pouze s přivolením soudu v těchto případech: 1) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence, 2) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat, 3) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena nájemci. Ve výpovědi musí být uveden důvod výpovědi a výpovědní lhůta. Jestliže soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu, určí současně délku výpovědní lhůty a rozhodne o povinnosti byt vyklidit. Výpovědní lhůta počne běžet až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozhodnutí soudu. Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele dle § 711a, nájemce má právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit. Má-li nájemce právo na bytovou náhradu, je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídající bytové náhrady. Pronajímatelům je doporučováno uzavírat vždy nájemní smlouvy na dobu určitou, kde se přesně stanoví doba trvání nájemního poměru.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník