Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Vady prodávané nemovitosti

Vady prodávané nemovitosti

Vady můžeme rozdělit na vady faktické a právní. Faktické vady spočívají ve vadách jakosti a množství. Strany jsou vždy povinny plnit v jakosti ve smlouvě dohodnuté, pokud však taková dohoda chybí, vyžaduje se jakost obvyklá. Vady právní spočívají zejména v zatížení nemovitosti v rozporu se smlouvou (např. zástavním právem) či nepřevedení vlastnického práva na kupujícího. Jedná se tedy o takové vady, které způsobí, že kupující nezíská taková oprávnění k nemovitosti, jaká by měl podle smlouvy nabýt. Vady dále dělíme na zjevné a skryté. Za vady, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti kupující poznat již při uzavření smlouvy (např. právo jiné osoby seznatelné z katastru nemovitostí) jsou označené jako vady zjevné. Za tyto zjevné vady prodávající neodpovídá. Tento předpoklad se však neuplatní, jestliže prodávající kupujícího výslovně ujistil, že je věc bez vad, anebo úmyslně vadu zastřel. Jestliže má věc vady a prodávající o nich ví, je povinen na ně kupujícího upozornit. Kupující má právo z vadného plnění i tehdy, pokud se vada projeví až později, za předpokladu, že existovala již v době přechodu nebezpečí škody (skryté vady). V případě skrytých vad, je nutné vyjít z rozlišení, které nabízí NOZ, a to na vady podstatně a nepodstatně porušující smlouvu. Pokud se jedná o podstatné porušení, má kupující právo na odstranění vady dodáním chybějící nebo nové věci, právo na opravu, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny a právo odstoupit od smlouvy. Z logiky věci pak vyplývá, že lze uplatnit vždy pouze jeden nárok, tedy že není možné žádat slevu z kupní ceny a zároveň od smlouvy odstoupit. Jedná-li se o vadné plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo žádat pouze odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Jestliže prodávající následně neodstraní vadu včas, může kupující žádat přiměřenou slevu, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu však nesmí kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. NOZ zakotvuje zvláštní ustanovení týkající se nesprávně převedené výměry pozemku. Jestliže převáděný pozemek nemá výměru určenou v kupní smlouvě, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud však tato výměra není zapsána v katastru nemovitostí, má kupující nárok na slevu pouze, pokud tak bylo ujednáno. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, u skrytých vad nejpozději do dvou let po odevzdání věci (u skryté vady stavby maximálně do pěti let).  Pokud by tato lhůta marně uplynula a prodávající by toto namítl, nemůže soud kupujícímu přiznat právo z vadného plnění. Neoznámí-li však kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. V rámci smluvní volnosti si však strany mohou dohodnout i záruku, která může být širší než zákonná odpovědnost, a to jak věcně, tak časově.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník