Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Uplatňování DPH při prodeji nemovitých věcí

Uplatňování DPH při prodeji nemovitých věcí

Předmětem daně z přidané hodnoty mohou být pouze úplatné převody nemovitých věcí s místem plnění v tuzemsku, tedy nemovitých věcí na území ČR, uskutečněné osobou povinnou k dani z přidané hodnoty v rámci její ekonomické činnosti. Pro účely zákona o DPH se rozumí převodem nemovité věci dodání zboží, při kterém dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Dnem uskutečnění plnění při převodu nemovité věci je den předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo den doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Povinnost přiznat daň vzniká i v případě, že prodávající obdrží platbu (např. zálohu) přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. V případě přenesení daňové povinnosti na kupujícího plátce a v případě osvobozených plnění povinnost přiznat daň z úplaty předem (zálohy na kupní cenu) nevzniká. Převod tzv. vybraných nemovitých věcí je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu ve třech případech, a to pokud se jedná o pozemek, který netvoří funkční celek se stavbou a který současně není stavebním pozemkem podle definice v § 56 zákona o DPH, dále pokud se jedná o pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou nebo který je stavebním pozemkem, pokud je osvobozen od daně z přidané hodnoty převod stavby na tomto pozemku, a dále pokud se jedná o vybranou nemovitou věc, u které uplynula stanovená doba od uvedení do užívání a plátce se dobrovolně nerozhodne považovat převod za zdanitelné plnění. Zdanění podléhá stavební pozemek bez stavby spojené pevně se zemí (stavebním pozemkem je pro účely zákona o DPH pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí nebo pozemek, na kterém má být zhotovená stavba pevně spojená se zemí a současně tento pozemek je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby), zastavěný pozemek, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení a pozemek zastavěný stavbou jinou než pro sociální bydlení. Převod staveb, bytů a nebytových prostor, včetně jejich součástí a příslušenství, je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Nový běh lhůty startuje také v případě dokončení podstatné změny stavby (např. nástavba, přístavba apod.). Pokud se po uplynutí pětileté lhůty od uvedení do užívání prodávající rozhodne uplatnit daň a kupující s tím souhlasí, uplatní se v tomto případě režim přenesení daňové povinnosti.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník