Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Smlouva o zprostředkování (1. část)

Smlouva o zprostředkování (1. část)

Smlouva o zprostředkování je upravena v ustanovení § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Touto smlouvou se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. Na základě smlouvy o zprostředkování zprostředkovatel vyvíjí činnost, která směřuje k uzavření smlouvy zájemcem s třetí osobou. Předmětem je tedy obstarání uzavření smlouvy. Pokud by byla předmětem závazku jiná záležitost, jednalo by se již o smlouvu příkazní. Podstatné náležitosti smlouvy o zprostředkování jsou následující: označení stran (zájemce a zprostředkovatel), závazek zprostředkovatele zprostředkovat uzavření určité smlouvy, určení smlouvy, kterou chce zájemce uzavřít, závazek zájemce zaplatit provizi a určení provize. Zprostředkovatelská smlouva nemusí mít písemnou formu, postačí tedy, pokud je uzavřena ústně. Jestliže však zprostředkovatel bude za zájemce jednat, musí k tomu mít již zájemcem vystavenou písemnou plnou moc. Jednáním se v tomto ohledu myslí zejména podpis a uzavření požadované smlouvy za zájemce. Byla-li ujednána provize, má se za to, že kryje veškeré náklady zprostředkovatele. Od této domněnky se však mohou strany ve smlouvě odchýlit. Zájemce a zprostředkovatel jsou povinni oznamovat si navzájem všechny důležité okolnosti související se zprostředkováním, zejména okolnosti, které mohou ovlivnit rozhodnutí zájemce o uzavření zprostředkovávané smlouvy. Zprostředkovatel nesmí zájemci navrhnout uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, že povinnosti z předmětné smlouvy splní řádně a včas, nebo o které by vzhledem k okolnostem takové pochybnosti mít měl. Předpokladem vzniku nároku na vyplacení provize zprostředkovateli je uzavření smlouvy zájemcem s třetí osobou za přičinění zprostředkovatele, tím je myšlena určitá kvalifikovaná součinnost (aktivní spolupůsobení) zprostředkovatele při uzavření dané smlouvy. Zprostředkovatel nemůže nikterak nutit zájemce k uzavření smlouvy, a to i když splnil všechny své povinnosti a třetí osoba splňuje všechny podmínky požadované zájemcem. Provize je splatná dnem uzavření zprostředkovávané smlouvy, nebylo-li mezi stranami ujednáno jinak. Bylo-li však mezi stranami dohodnuto, že zprostředkovatel obstará pro zájemce pouze příležitost uzavřít smlouvu o určitém obsahu, je provize splatná již obstaráním této příležitosti, nikoli tedy uzavřením smlouvy. Ve smlouvě je také možno sjednat vázanost výplaty provize na plnění třetí strany, se kterou zájemce uzavřel předmětnou smlouvu. Zájemce se může dokonce rozhodnout uzavřít smlouvu s jinou třetí osobou nezávisle na činnosti zprostředkovatele, se kterým smlouvu zruší či ji nechá zaniknout uplynutím času.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník