Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Smlouva o ubytování a pacht

Smlouva o ubytování a pacht

Dalšími z nejvýznamnějších smluvních typů  upravujících závazkové vztahy týkající se nemovitostí jsou smlouva o ubytování a pacht. Smlouva o ubytování je upravena v ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva pokrývá ubytování v hotelích, penzionech, ubytovnách a jiných zařízeních určených k účelu přechodného bydlení. Smlouvou o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnou ubytovanému přechodně ubytování na sjednanou dobu nebo dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním. Ubytovaný může smlouvu vypovědět kdykoli před uplynutím sjednané doby. Pokud by však ubytovateli v tomto důsledku vznikla škoda, například pokud by narychlo již nesehnal nového zájemce o ubytování, může po ubytovaném žádat náhradu škody. Ubytovatel je z hlediska výpovědi smlouvy limitován více. Ubytovatel může před uplynutím sjednané doby smlouvu vypovědět, pouze pokud ubytovaný porušuje i přes výstrahu hrubě své povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo dobré mravy. Pachtovní smlouva je jednou z "novinek", které přinesl nový občanský zákoník. Pacht je upraven v ustanovení § 2332  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na rozdíl od nájmu, kde má nájemce právo věc pouze užívat, se pachtovní smlouvou zakládá právo pachtýře věc užívat i požívat. Předpokládá se tedy, že pachtýř bude věc řádně obhospodařovat tak, aby mu přinášela výnos, a za to se zavazuje propachtovateli platit pachtovné nebo mu poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Přenechá-li strana druhé smluvní straně jednou smlouvou více věcí, z nichž některé slouží k užívání a jiné k požívání, posoudí se smlouva podle povahy hlavní věci. Jestliže je propachtovaná věc zapsána v katastru nemovitosti (typicky zemědělské pozemky), je možné na návrh vlastníka nebo pachtýře (pokud s tím vlastních souhlasí) zapsat pachtovní právo do katastru nemovitostí. Je-li pacht ujednán alespoň na dobu tří let, může strana vyzvat v době ne kratší než šest měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby sdělila, zda hodlá v pachtu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak pacht skončí v původně ujednané době. Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku. Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i výpověď písemnou formu. Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1. října do 30. září následujícího roku, u ostatních pachtů jde o kalendářní rok. NOZ zvlášť upravuje zemědělský pacht, kde je předmětem pachtovní smlouvy zemědělský nebo lesní pozemek, a dále pacht závodu, jehož předmětem je závod (podnik).

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník