Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  14.06.2021:
  Nové povinnosti při uzavírání koupě nemovitostí

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Články v tisku > Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Vlastnictví může vzniknout, popř. se rozšířit, taktéž vytvořením věci (např. stavby), tudíž při výčtu nejvýznamnějších závazkových vztahů týkajících se nemovitostí nesmíme opomenout smlouvu o dílo. S ohledem na zásadu superficies solo cedit je výstavba stavby na vlastním pozemku považována pouze za umělý přírůstek pozemku. V případě, že je však vlastník pozemku a budoucí stavby osoba odlišná a jejich vztah je upraven například nájemní smlouvou, je stavba samozřejmě považovaná za samostatnou věc v právním slova smyslu. Úprava smlouvy o dílo je obsažena v ustanoveních § 2586 a násl. NOZ, přičemž v případě zhotovení stavby se použije zejména zvláštní úprava o stavbě jako předmětu díla, kterou nalezneme v ustanovení § 2623 a násl. NOZ. Smlouvou o díle se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Dílem rozumíme zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou: označení smluvních stran (objednatel a zhotovitel); specifikace předmětu smlouvy, tedy díla; závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí; závazek objednatele dílo převzít; závazek objednatele zaplatit cenu; datum a podpisy stran. Smlouva o dílo nemusí být uzavřena písemně, a to ani v případě, týká-li se dílo stavby. Přesto lze písemnou formu více než doporučit. Cena za provedení díla je zpravidla sjednána ve smlouvě, pokud ne, je třeba poskytnout cenu v místě a čase obvyklou. Cenu je možné stanovit pevnou částkou, podle rozpočtu, odhadem, s odkazem na skutečný rozsah práce nebo odkazem na určitý výpočet, dle kterého může být v den splatnosti přesně určena cena díla. Právo na zaplacení ceny vzniká až po provedení díla (tedy po jeho dokončení a předání). Strany se však mohou dohodnout odlišně, například na zaplacení určité zálohy. Zhotovitel zpravidla provádí dílo osobně nebo ho nechá provést pod svým dohledem, což ho však nezbavuje odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, popř. v době přiměřené povaze díla. Dílo se považuje za vadné, pokud neodpovídá ujednání ve smlouvě. Zjevné vady jsou takové, které je objednatel schopen zjistit již při převzetí díla, přičemž je pak rozhodující, zda dílo převezme s výhradami či bez výhrad. Pokud převzal dílo bez výhrad, nemůže mu být později soudem přiznáno právo ze zjevné vady, pokud to zhotovitel namítne. Skryté vady může objednatel objevit až později. Jestliže objednatel zjistí skrytou vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli, pokud chce dosáhnout přiznání práva z vadného plnění. Takováto vada však musí být vždy oznámena nejpozději do pěti let od převzetí stavby.

 

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník