Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání

Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání

Nájem prostoru sloužícího podnikání může zaniknout následujícími způsoby: předmět nájmu zanikne nebo se stane nepoužitelným; dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem; písemnou výpovědí nebo uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán. I u nájmu prostoru sloužícího podnikání je odlišné oprávnění nájemce a pronajímatele vypovědět nájem, přičemž je opět nutné rozlišit, zda jde o nájem na dobu určitou či neurčitou. Na rozdíl od nájmu bytu a domu je zde nájemce paradoxně více chráněn, pokud uzavře smlouvu na dobu určitou. Nájemce je oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou z důvodů stanovených ve smlouvě nebo z důvodů stanovených v novém občanském zákoníku (ztratí-li nájemce způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání určen; přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti a pronajímatel nezajistí náhradu; porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci). Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu na dobu určitou opět z důvodů stanovených ve smlouvě nebo z důvodu stanovených v novém občanském zákoníku (má-li být prostor odstraněn či přestaven tak, že to brání dalšímu užívání, a pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat; porušuje-li nájemce i přes výzvu hrubě své povinnosti vůči pronajímateli nebo je-li po dobu delší než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb souvisejících). Ve výpovědi musí být vždy uveden výpovědní důvod, jinak je výpověď neplatná. Výpovědní doba je tříměsíční. Pokud jde o nájem na dobu neurčitou, mají obě strany právo vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu, a to v šestiměsíční výpovědní době. Proti výpovědi je možno uplatnit námitky. Pokud ani po jejich uplatnění není výpověď vzata zpět, je možné žádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání v NOZ neupravuje otázku týkající se toho v jakém stavu je nájemce povinen vrátit předmět nájmu v případě skončení nájmu, proto se aplikuje obecné ustanovení § 2220 NOZ, které stanoví, že pokud ke změně na nemovité věci dal pronajímatel souhlas, je povinen se s nájemcem při skončení nájmu vyrovnat podle míry zhodnocení. Pokud není smlouva písemná, není ani vyžadován písemný souhlas pronajímatele s takovou změnou. Pro případné dokazování se však písemná forma souhlasu pronajímatele se změnami na předmětu nájmu doporučuje. Novinkou v NOZ je ustanovení § 2315 pojednávající o náhradě za převzetí zákaznické základny. Dle tohoto ustanovení je nájemce, kterému je dána výpověď (pokud nejde o výpověď z důvodu hrubého porušení jeho povinností), oprávněn požadovat po pronajímateli nebo novém nájemci náhradu za výhodu pronajímatele nebo nového nájemce, kterou získali převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným nájemcem.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník