Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  14.06.2021:
  Nové povinnosti při uzavírání koupě nemovitostí

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Články v tisku > Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání

Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání

Nájem prostoru sloužícího podnikání může zaniknout následujícími způsoby: předmět nájmu zanikne nebo se stane nepoužitelným; dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem; písemnou výpovědí nebo uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán. I u nájmu prostoru sloužícího podnikání je odlišné oprávnění nájemce a pronajímatele vypovědět nájem, přičemž je opět nutné rozlišit, zda jde o nájem na dobu určitou či neurčitou. Na rozdíl od nájmu bytu a domu je zde nájemce paradoxně více chráněn, pokud uzavře smlouvu na dobu určitou. Nájemce je oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou z důvodů stanovených ve smlouvě nebo z důvodů stanovených v novém občanském zákoníku (ztratí-li nájemce způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání určen; přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti a pronajímatel nezajistí náhradu; porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci). Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu na dobu určitou opět z důvodů stanovených ve smlouvě nebo z důvodu stanovených v novém občanském zákoníku (má-li být prostor odstraněn či přestaven tak, že to brání dalšímu užívání, a pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat; porušuje-li nájemce i přes výzvu hrubě své povinnosti vůči pronajímateli nebo je-li po dobu delší než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb souvisejících). Ve výpovědi musí být vždy uveden výpovědní důvod, jinak je výpověď neplatná. Výpovědní doba je tříměsíční. Pokud jde o nájem na dobu neurčitou, mají obě strany právo vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu, a to v šestiměsíční výpovědní době. Proti výpovědi je možno uplatnit námitky. Pokud ani po jejich uplatnění není výpověď vzata zpět, je možné žádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání v NOZ neupravuje otázku týkající se toho v jakém stavu je nájemce povinen vrátit předmět nájmu v případě skončení nájmu, proto se aplikuje obecné ustanovení § 2220 NOZ, které stanoví, že pokud ke změně na nemovité věci dal pronajímatel souhlas, je povinen se s nájemcem při skončení nájmu vyrovnat podle míry zhodnocení. Pokud není smlouva písemná, není ani vyžadován písemný souhlas pronajímatele s takovou změnou. Pro případné dokazování se však písemná forma souhlasu pronajímatele se změnami na předmětu nájmu doporučuje. Novinkou v NOZ je ustanovení § 2315 pojednávající o náhradě za převzetí zákaznické základny. Dle tohoto ustanovení je nájemce, kterému je dána výpověď (pokud nejde o výpověď z důvodu hrubého porušení jeho povinností), oprávněn požadovat po pronajímateli nebo novém nájemci náhradu za výhodu pronajímatele nebo nového nájemce, kterou získali převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným nájemcem.

Anketa

V jaké cenové relaci byste v současné době mohli financovat pořízení svého bydlení?

Reklama


 


 


 

blog bloger.cz

Články v tisku

   Týdeník