Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Prodej nemovitosti a daň z příjmu

Prodej nemovitosti a daň z příjmu

Při prodeji nemovitostí bychom nikdy neměli zapomenout na daň z příjmů. Právě tato daň bývá při prodeji nemovitosti často opomíjena. Příjmy z prodeje nemovité věci totiž podléhají dani z příjmu a proto je zapotřebí při prodeji nemovitosti myslet i na tuto daň a předem si zjistit, kdy je takový příjem z prodeje nemovitosti osvobozen a posoudit, zda-li i nás se toto osvobození příjmu z prodeje nemovitostí bude týkat. Upřesněme si tedy dnes, které příjmy z prodeje nemovitostí jsou osvobozeny. Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v nich měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem nejméně po dobu dvou let bez dalších podmínek (není rozhodující trvalé bydliště zapsané v občanském průkazu, ale skutečný pobyt, který lze prokázat například výpověďmi svědků). Dále je od daně z příjmu osvobozen příjem z prodeje výše uvedených nemovitostí a to tehdy, pokud v nich měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší než dva roky za podmínky, že použije či použil získané prostředky na uspokojení své nové bytové potřeby. To se týká i spoluvlastnického podílu na nemovité věci. Při prodeji výše uvedených nemovitostí ze společného jmění manželů postačuje, aby podmínky pro osvobození splnil i jen jeden z manželů. Dále jsou od daně z příjmu osvobozeny příjmy z prodeje nemovité věci, pokud prodávající vlastní nemovitou věc déle než pět let, tzn. doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let. U majetku nabytého zděděním od příbuzného v řadě přímé (např. rodiče) nebo od manžela se doba vlastnictví prodávajícího a doba vlastnictví zůstavitele sčítá. To platí i pro postupné dědění v řadě přímé nebo od manžela. Tento postup se nepoužije při nabytí nemovité věci darováním. Doba mezi nabytím a prodejem se nepřerušuje, pokud v jejím průběhu došlo k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením podle velikosti jejich podílů, ke vzniku jednotek v domě či k zániku nebo vypořádání společného jmění manželů. V případě, že prodávající získal pozemek od pozemkového úřadu výměnou v rámci pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zahrne se do testu pěti let doba, po kterou prodávající vlastnil původní pozemek, který byl směněn. Osvobozeny od daně nejsou příjmy z prodeje nemovité věci, která je zahrnuta do obchodního majetku prodávajícího. Osvobozeny od daně nejsou příjmy plynoucí z budoucího prodeje rodinného domu a bytové jednotky, v nichž prodávající bydlí, v době do dvou let od nabytí vlastnictví a příjmy plynoucí z budoucího prodeje ostatních nemovitostí v době do pěti let od nabytí vlastnictví.   

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník