Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Něco málo z daňového řádu

Něco málo z daňového řádu

Daňový řád je součástí veřejného práva a upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní. Skládá se z pěti částí, přičemž ta první (§1 až §9) definuje předmět a účel úpravy a základní zásady správy daní. Druhá část (§10 až §124) definuje správce daně, zúčastněné osoby, lhůty, doručování, dokumentaci a opravné a dozorčí prostředky, část třetí (§125 až §245) registrační a daňové řízení, placení daní a vztah k insolvenci. Čtvrtá část (§246 až §254) vymezuje následky porušení povinnosti při správě daní (pořádkové pokuty a úroky z prodlení), část pátá s názvem Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná (§255 až §264) se věnuje například prominutí daně a mezinárodnímu zdanění. Daňová přiznání se podle charakteru daně podávají buď za zdaňovací období (např. daň z příjmu, DPH) nebo na zdaňovací období (např. daň z nemovitých věcí) či po provedení úkonu (např. daň z nabytí nemovitých věcí). První podané přiznání se označuje jako řádné. Pokud dochází ke změně tvrzených údajů do konce zákonné lhůty pro podání přiznání, podává se opravné přiznání. Po uplynutí lhůty pro podání přiznání se při opravě tvrzených údajů podává dodatečné daňové přiznání. Při zvyšování daně vzniká povinnost podat dodatečné přiznání, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zjištěn důvod opravy. Při snižování má poplatník nebo plátce možnost podat dodatečné přiznání. Při změně tvrzených údajů, ale stejné výsledné dani má poplatník nebo plátce možnost podat dodatečné přiznání. Pro opravu chyby v dodatečném přiznání se podává opravné dodatečné přiznání. Daňové přiznání se podává na tiskopisech finanční správy. Pokud má daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku, musí podat přiznání elektronicky. Daň se platí místně přístupnému správci daně v české měně. Daň lze platit zejména bezhotovostním převodem, v hotovosti či přeplatkem na jiné dani. Daň je zaplacena včas, je-li připsána na účet správce nejpozději poslední den lhůty pro zaplacení daně. Pokud poplatník nebo plátce nezaplatí daň včas, hrozí mu vyměření úroku z prodlení. Pokud nemá daňový subjekt k dispozici peníze na úhradu daně, může požádat správce daně o posečkání daně nebo úhradu daně ve splátkách. Pokuta za opožděné tvrzení daně se vyměřuje v případech, že daňový subjekt nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání včas. Toleruje se 5 pracovních dnů zpoždění. Penále se vyměřuje za porušení povinností peněžní povahy, a to tehdy, když na "chybu" přijde správce daně. Nevyměří se tedy v případě, že daňový subjekt sám podá dodatečné přiznání a chybu opraví. Úrok z prodlení je také za pozdní úhrady daně. Od roku 2015 lze požádat správce daně o prominutí penále, úroků z prodlení a úroků za posečkání.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník