Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Následky smrti nájemce

Následky smrti nájemce

Zemře-li nájemce, nájem bytu přechází na člena nájemcovy domácnosti, který s nájemcem v bytě žil ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a zároveň nemá vlastní byt. Zda se tak děje bez vůle pronajímatele či nikoli, závisí na tom, do které z následujících skupin osoba patří. První skupinu tvoří manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě, vnuk a druhou skupinu tvoří ostatní osoby. Pro druhou skupinu platí, že na osobu přejde nájem pouze v případě, kdy s přechodem nájmu pronajímatel souhlasí. Pro první skupinu se souhlas nevyžaduje. Nájem může takto přejít maximálně na dva roky. Doba nájmu je tedy omezena, a to i v případě, že nájemní smlouva s předchozím nájemcem byla uzavřena na dobu neurčitou. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby se nájemce poté s pronajímatelem dohodl na dalším pokračování nájemního vztahu. Pokud se však jedná o osobu starší 70 let, toto omezení neplatí. U osoby mladší 18 let skončí nájem nejpozději, kdy dosáhne 20 let. Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu přednostně na ně. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat. Dnem oznámení její nájem zaniká. Přechod nájmu na dědice je dle ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možný v případě, kdy nájem nepřejde na žádnou z výše uvedených osob ze zůstavitelovy domácnosti. Nájemcův dědic (příp. správce pozůstalosti) může pak nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou do tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu přešly na něj. Může tak však učinit nejpozději do 6 měsíců od nájemcovy smrti. Toto ustanovení shledáváme poměrně problematickým, protože takto by nájem mohl přejít na osobu, která zde nebydlela a o nájem zájem nemá. I v případě, že by tato osoba reagovala ihned a nájem vypověděla okamžitě, co se o něm dozvěděla, byla by povinna zaplatit minimálně dvouměsíční nájemné za danou výpovědní dobu. Vzhledem k absenci soudní rozhodovací praxe však není možné v současné chvíli tuto otázku blíže posoudit. Není-li nájemcův dědic znám ani do 6 měsíců od nájemcovy smrti, může pronajímatel byt vyklidit, čímž nájem zaniká. Věci z bytu uloží pronajímatel na náklad nájemcova dědice ve veřejném skladišti, a pokud si je dědic nepřevezme bez zbytečného odkladu, může je pronajímatel vhodným způsobem prodat na účet dědice. Specifickou úpravu přechodu nájmu bytu má družstevní byt. Za předpokladu, že nejde o společný nájem manželů, přechází nájem na toho dědice, kterému připadl členský podíl.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník