Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Nájemní smlouva (5. část)

Nájemní smlouva (5. část)

Nájemce provádí na své náklady pouze běžnou údržbu a drobné opravy v bytě související s jeho užíváním. Vše ostatní provádí a hradí pronajímatel. Jestliže se nájemce dozví o nějaké vadě v bytě, kterou je povinen odstranit pronajímatel, musí jej o ní bezodkladně informovat. Při porušení této povinnosti nemá nájemce práva, která by mu jinak příslušela pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro její vady. Co se rozumí drobnými opravami v bytě bylo dříve upraveno nařízením vlády č. 258/1995 Sb., kterým se prováděl občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis však nový občanský zákoník s účinností od 1.1.2014 zrušil. Smluvní strany by si tedy měli v nájemní smlouvě přesně vymezit, co se v daném případě rozumí běžnou údržbou a drobnými opravami a to buď přesným vyjmenováním či vyčíslením peněžní částky. Neodstraní-li pronajímatel oznámenou vadu, pro kterou lze věc užívat jen s obtížemi, bez zbytečného odkladu, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu sám a požadovat po pronajímateli náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li vada užívání věci zásadním způsobem, má nájemce nárok na prominutí nájemného či může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel po předchozím upozornění nájemce právo závady a poškození odstranit sám a požadovat od nájemce náhradu. Úpravy či přestavbu bytu nebo domu může pronajímatel provádět pouze se souhlasem nájemce, jinak jen na příkaz orgánu veřejné moci nebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. Pokud je to nutné, může pronajímatel žádat i vystěhování nájemce na dobu, po kterou budou práce trvat. V této souvislosti je ale povinen nájemci poskytnout přiměřenou náhradu účelně vynaložených nákladů, popř. přiměřenou zálohu na ně. Nevylučují-li to okolnosti případu, pronajímatel oznámí nájemci minimálně 3 měsíce před zahájením prací, předpokládaný den jejich zahájení, odhad jejich trvání, nezbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen, zaváže se k náhradě nákladů souvisejících s vystěhováním a uvede, jakou zálohu nabízí. Pokud nájemce nesdělí pronajímateli do 10 dnů od oznámení, že byt vyklidí, má se za to, že odmítl. Jestliže nájemce odmítne byt vyklidit, může pronajímatel do 10 dnů navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizení. Pokud je oprava účelná, soud návrhu vyhoví a uloží stranám přiměřená omezení, která na nich lze rozumně požadovat. Jestliže s tím pronajímatel souhlasí, může úpravu, přestavbu či jinou změnu bytu nebo domu provést i nájemce. Při skončení nájmu má však  nájemce povinnost odstranit veškeré změny, které na předmětu nájmu provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník