Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Nájemní smlouva (2. část)

Nájemní smlouva (2. část)

Jak již bylo zmíněno nájemní smlouvou rozumíme smlouvu, kterou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Nájemní vztahy jsou v novém občanském zákoníku upraveny v ustanoveních § 2201 a násl., přičemž se jedná o velice rozsáhlou úpravu, která zahrnuje obecný nájem věci movité i nemovité, detailně se pak věnuje nájmu bytu a domu, nájmu prostoru sloužícímu podnikání (nový občanský zákoník zcela opouští pojem "nebytový prostor" a nadále užívá pouze pojem "prostor sloužící podnikání"). Podstatnými náležitostmi nájemní smlouvy jsou: označení smluvních stran (nájemce a pronajímatel), označení předmětu nájmu (nemovité věci nebo její části), závazek pronajímatele přenechat nájemci předmět nájmu do užívání, závazek nájemce zaplatit nájemné, dočasnost, datum a podpisy stran. Nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu. Nedostatek formy však nemůže být na újmu nájemci, resp. neplatnost není oprávněn namítat pronajímatel. Navíc užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že je nájemníkem, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou. Pronajmout lze též věc, která v budoucnu teprve vznikne, pokud ji lze při uzavření nájemní smlouvy dostatečně a přesně určit. Nájemní smlouva nesmí obsahovat ustanovení, která by zkracovala práva nájemce oproti úpravě v zákoně - úprava nájemní smlouvy v novém občanském zákoníku je tedy často kogentní. Zcela zakázaná jsou ujednání, která by ukládala nájemci povinnosti zaplatit pronajímateli smluvní pokutu nebo by ukládala povinnosti, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené. K takovým ujednáním v nájemní smlouvě se nepřihlíží. Jednou z novinek, které přináší NOZ, je možnost zápisu nájemního práva do katastru nemovitostí. Tento zápis se provádí na návrh vlastníka nemovitosti nebo na návrh nájemce, pokud se zápisem vlastník vyslovil souhlas. Nový občanský zákoník zakládá pouze možnost zapsat nájemní právo do katastru nemovitostí v případě jeho potřeby, nejedná se tedy o povinnost. Nájem bytu může být sjednán buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. V této souvislosti je zapotřebí upozornit na judikaturu, která dovodila, že v případě řetězení smluv na dobu určitou, jejichž účelem je zakrýt dobu neurčitou, je třeba pohlížet na takovou smlouvu jako na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Řetězením smluv na dobu určitou si v podstatě pronajímatelé zajišťují možnost jednoduše se "zbavit" svého nájemníka. Výše nastíněný judikaturou dovozený předpoklad se samozřejmě neuplatní, pokud uzavře nájemce s pronajímatelem například druhou smlouvu na dobu určitou, při větším počtu smluv je však nutné toto zvážit. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník