Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Nájem prostoru sloužícího podnikání

Nájem prostoru sloužícího podnikání

Nájem nebytových prostor se dříve řídil zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon však zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zrušil a úpravu nájmu nebytových prostor nyní nalezneme přímo v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zcela opouští pojem "nebytový prostor" a nadále užívá pouze pojem "prostor sloužící podnikání". Prostorem sloužícím podnikání rozumíme prostor nebo místnost, je-li pronajata za účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti bez ohledu na to, zda je účel v nájemní smlouvě vyjádřen. Rozhodujícím pro určení, zda se jedná o nájem bytu nebo nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání) je účel nájmu, nikoli povaha daného prostoru, jak tomu bylo dříve. Obdobně jako u nájmu bytu a domu je vždy třeba nejdříve vyjít ze speciální úpravy, která je obsažena ve "Zvláštních ustanoveních o nájmu prostoru sloužícího podnikání" (§ 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a poté teprve užít úpravu v "Obecných ustanoveních" (§ 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Pokud jde o nájem nebytových prostor skutečně využívaných k podnikání, vztahuje se na tento nájem úprava nájmu prostoru sloužícího podnikání, pokud však jde o nájem nebytového prostoru využívaného např. pro neziskové účely, řídí se tento nájem obecnými ustanoveními o nájmu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran při nájmu prostoru sloužícího podnikání jsou upraveny v § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nájemce není oprávněn provozovat v předmětu nájmu jinou činnost nebo změnit způsob a podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu nebo z jiného ujednání stran, anebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při uzavření smlouvy, pokud by tato změna způsobila zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad přiměřenou míru poškozovala pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité věci. To neplatí, pokud se v důsledku změny poměrů na straně nájemce jeho činnost v některém ohledu změní jen nepodstatně. Nájemce je oprávněn opatřit se souhlasem pronajímatele nemovitou věc štíty, návěstními a podobnými znameními. Udělení tohoto souhlasu může pronajímatel odmítnout, pouze pokud pro to má vážný důvod. Pokud však je o souhlas požádán písemně a do jednoho měsíce se nevyjádří, má se za to, že souhlas udělil. Při skončení nájmu musí být tyto štíty a jiná znamení odstraněny a dotčená část nemovité věci uvedena do původního stavu. V souvislosti s převodem podnikatelské činnosti je nájemce oprávněn převést i nájem věci. Pro tento převod je však vyžadován předchozí souhlas pronajímatele, přičemž pro převod i udělení souhlasu je stanoven požadavek písemné formy.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník