Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla novinky v oblasti spotřebitelských vztahů, konkrétně možnost mimosoudního řešení sporů. Mimosoudní řešení sporů řadíme mezi tzv. alternativní metody řešení sporů, což znamená řešení sporů bez zasahování soudu, tedy jinou než soudní cestou, většinou tak bývají řešeny případy, které nejsou po právní stránce složité. Účelem je primárně dosáhnout dohody mezi dvěma stranami. Výhodou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je nepochybně rychlost řízení a nízké náklady. Výše zmíněná novela přinesla spotřebitelům právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smluv uzavřených s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání. Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě. Obecným subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI), v oblasti finančních služeb Finanční arbitr, v oblasti elektronických komunikací a poštovných služeb Český telekomunikační úřad a v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad. Celý proces mimosoudního řešení sporů u ČOI bude zahájen na návrh spotřebitele. Spotřebitel je oprávněn k zahájení mimosoudního řešení sporů až poté, kdy se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím. Tuto skutečnost bude muset ČOI prokázat. Spotřebitel může podat návrh u ČOI do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. O zahájení mimosoudního řešení sporů bude následně ČOI informovat obě strany sporu. Prodávající poté musí ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění poskytnou ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Prodávající je zároveň povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. ČOI nebude ve sporu rozhodovat, vypracuje nezávislý a nezávazný posudek, na základě kterého by mělo dojít k uzavření společné dohody stran sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu skončí uzavřením dohody stran sporu, přičemž dohoda musí mít písemnou formu, jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník