Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Kupní smlouva dle NOZ

Kupní smlouva dle NOZ

Zcela nejčastějším smluvním typem upravující závazkové vztahy týkající se nemovitostí je kupní smlouva. Kupní smlouva je upravena v ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník). Podstatou kupní smlouvy je závazek prodávajícího předmět koupě odevzdat a umožnit kupujícímu nabýt k ní vlastnické právo a na druhé straně závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. U kupní smlouvy rozlišujeme mezi okamžikem uzavření smlouvy a samotným přechodem vlastnického práva. Jedná se o smlouvu konsensuální, k jejímuž uzavření se nevyžaduje reálné předání věci. K uzavření smlouvy dojde okamžikem, kdy přijetí návrhu prodávajícího na uzavření kupní smlouvy kupujícím nabývá účinnosti, tedy okamžikem, kdy vyjádření souhlasu kupujícího s obsahem návrhu dojde prodávajícímu. Přechod vlastnického práva k nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, nastává okamžikem účinnosti kupní smlouvy a u nemovitosti, která se do katastru nemovitostí zapisuje vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, respektive zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Protože se jedná o smlouvu konsensuální, prodávající nemusí být vlastníkem nemovitosti v době uzavření smlouvy, ale musí jím být v okamžiku, kdy má dojít k přechodu vlastnického práva. Kupní smlouva, jejímž předmětem je nemovitost, musí být uzavřena písemně, přičemž projevy vůle smluvních stran (jejich podpisy) musí být na stejné listině. Podpisy nemusí být úředně ověřeny, avšak pro následný vklad do katastru nemovitostí je toto vyžadováno. Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou: označení smluvních stran (kupující a prodávající), označení nemovitosti, ujednání o kupní ceně, závazek prodávajícího nemovitost odevzdat a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva, závazek kupujícího nemovitost převzít a zaplatit kupní cenu, datum a podpisy stran. Předmět kupní smlouvy (nemovitost) musí být označen dostatečně určitě, tedy tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným předmětem (jinou nemovitostí). U nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí je třeba vždy vycházet z údajů zapsaných v KN. Kupní cena musí být určena buď přesnou částkou v penězích, nebo musí být stanoven způsob jejího určení, který umožňuje určit v okamžiku splatnosti přesnou částku. Kromě podstatných náležitostí lze ve smlouvě sjednat i tzv. vedlejší ujednání. U nemovitostí je výhodné ošetřit zejména předkupní právo, podmínky předání a převzetí nemovitosti, dobu plnění, místo plnění, ujednání o přechodu nebezpečí na věci, smluvní pokutu zajišťující splnění některých povinností vyplývajících ze smlouvy apod. Je-li mezi stranami ujednáno, kdy má kupující nemovitou věc převzít, přechází k tomuto okamžiku na kupujícího nebezpečí škody na věci. Zároveň od této doby náleží kupujícímu plody a užitky nemovité věci.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník