Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Katastr nemovitostí (5. část) - informování vlastníků

Katastr nemovitostí (5. část) - informování vlastníků

O vyznačení, že právní poměry v katastru nemovitostí jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného, a to nejpozději den poté, co ke změně došlo. Katastrální úřad informuje tyto osoby zasláním informace prostřednictvím datové schránky, na adresu jejich sídla/bydliště, a jestliže o to vlastník požádá, také elektronicky na e-mailovou adresu nebo zprávou na mobilní telefon. Tento způsob informování výše uvedených osob následuje bezprostředně poté, co katastrálnímu úřadu dojde návrh či jiná litina pro zápis práv do katastru nemovitostí. Na základě údajů zapsaných v katastru nemovitostí se také poskytuje služba sledování změn zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů, a to elektronickými prostředky. Způsob tohoto sledování změn je upřesněn v prováděcí vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "Prováděcí vyhláška"). Naopak katastrální úřad již nezasílá účastníkům listinu s vyznačenou doložkou vkladu. Vzhledem k této skutečnosti již není po účastnících vyžadováno, aby předkládali přílohy k podání v počtu účastníků plus dvě vyhotovení navíc, ale postačuje přiložit přílohu, např. kupní smlouvu, pouze v jednom vyhotovení, přičemž zároveň dochází k zrovnoprávnění podání elektronických a písemných. Formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv jsou stanoveny taktéž v Prováděcí vyhlášce. Tímto způsobem by mělo být zajištěno dostatečné a včasné informování vlastníků o změnách, které se týkají jejich nemovitostí. Pro případy, kdy by například došlo ke zfalšování listin, na jejichž základě je právo do katastru nemovitostí zapisováno, je možné do 1 měsíce od vyrozumění o tomto zápisu (resp. do jednoho měsíce ode dne, kdy se osoba o tomto zápisu dozví) požádat o zápis jeho spornosti a následně podat nejdéle do 2 měsíců k soudu žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti (při nedodržení této dvouměsíční lhůty bude poznámka spornosti vymazána). V případě, že by žadatel o tomto sporném zápisu nebyl řádně vyrozuměn, lhůta pro podání žádosti o poznamenání spornosti se prodlouží na tři roky, přičemž běží ode dne provedení zápisu. Je-li zápis spornosti proveden v těchto lhůtách, působí i vůči všem případným dalším nabyvatelům, a to i v případě, že byli v dobré víře. Jestliže je následně vyhověno žalobě, na základě které je zapsána poznámka spornosti, katastrální úřad vymaže všechny zápisy, vůči nimž poznámka spornosti působí a oznámí to dotčeným osobám. V této souvislosti je dobré upozornit na to, že v případě neinformování vlastníka o provedeném zápisu zde přetrvává určitá právní nejistota ohledně daného převodu, a to po dobu tří let od provedení zápisu. Po uplynutí této lhůty se však již původní vlastník nemůže domáhat nápravy tohoto stavu.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník