Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Katastr nemovitostí (4. část) - záznam a poznámka

Katastr nemovitostí (4. část) - záznam a poznámka

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje souhrn všech údajů o zapisovaných nemovitostech v České republice. Součástí katastru nemovitostí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Jak jsme již zmiňovali dříve, rozeznáváme následující formy zápisu do katastru nemovitostí a to vklad, záznam a poznámku. O vkladu jsme mluvili minule. Dnes si tedy povíme něco o záznamu a poznámce. Záznam je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují práva odvozená od práva vlastnického, například právo hospodařit s majetkem státu či správa nemovitostí ve vlastnictví státu. Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávný celek. Tato úprava záznamu se podstatně liší od úpravy staré, kdy se záznamem zapisovala obsahově v podstatě stejná práva jako dnes u vkladu, avšak taková, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem nebo zpracováním, nikoli tedy například smlouvou. Nyní však i tyto kategorie byly zařazeny pod vkladové řízení a záznam byl vyčleněn pouze pro zápis práv odvozených od práva vlastnického. Typicky např. zánik zástavního práva, který se dříve zapisoval záznamem, je nyní nutné zapsat vkladem, což s sebou nese samozřejmě náklad správního poplatku 1.000,- Kč. Jedním z důvodů pro rozšíření případů spadajících pod vkladové řízení je skutečnost, že v rámci vkladového řízení jsou listiny podrobeny vyšší kontrole, což zabezpečuje i vyšší ochranu vlastníků nemovitostí. Poznámka je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných. Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána. Takovýmito rozhodnutími je například exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Zvláštním případem je poznámka spornosti. Ta se uplatní v případech, pokud stav zapsaný v katastru nemovitostí není v souladu se stavem skutečným. Zapisuje se na žádost osoby, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhá-li se odstranění nesouladu a prokáže-li, že své právo již uplatnila u soudu. Pokud je poznámka spornosti zapsána do katastru nemovitostí, působí vůči třetím osobám. Pokud by tak např. v době před vynesením rozsudku o určení vlastnického práva k nemovitosti došlo k jejímu prodeji, uplatní se poznámka spornosti i vůči tomuto převodu, který nastal po jejím zápisu, což by mělo za následek výmaz zápisu toho převodu.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník