Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Katastr nemovitostí (3. část) - vklad do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí (3. část) - vklad do katastru nemovitostí

Vklad do katastru nemovitostí (KN) je zápis do tohoto veřejného seznamu, kterým se zapisují věcná práva, práva s povahou věcných práv a práva ujednaná jako věcná práva. Konkrétně se vkladem zapisuje vznik, změna zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv, kterými jsou např. vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, budoucí zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřeného fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka a vzdání se práva na náhradu škody na pozemku. Vkladem se do KN také zapisuje rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává katastrálnímu úřadu pouze na stanoveném formuláři, který musí obsahovat označení katastrálního úřadu, označení účastníků (těmi jsou ti, jejichž práva vznikají, mění se nebo zanikají), označení nemovitostí a zapisovaných práv a podpis navrhovatele. Správní řízení u katastrálního úřadu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. Řízení o povolení vkladu je zahájeno okamžikem doručení písemného návrhu účastníka řízení příslušnému katastrálnímu úřadu. K návrhu musí být přiloženy listiny, ze kterých vyplývá vznik, změna nebo zánik práva, které má být do KN zapsáno. Všechny listiny se předkládají v originálu nebo jako ověřené kopie, přičemž podpisy musí být alespoň na jedné listině úředně ověřeny. Jestliže jsou podmínky vkladu splněny, katastrální úřad rozhodne, že se vklad povoluje (nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace vlastníkovi nemovitosti, že právní poměry jsou dotčeny změnou). V opačném případě návrh zamítne. Jestliže je vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení vyrozumění o tom, jaký vklad byl do KN proveden a vkladovou listinu vyjme ze spisu a založí ji do sbírky listin. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu. Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba ve správním soudnictví. Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu sice taktéž není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení ani obnova řízení, ale je možné podat žalobu podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník