Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Katastr nemovitostí (2. část)

Katastr nemovitostí (2. část)

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje souhrn všech údajů o zapisovaných nemovitostech v České republice, a je upravován zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Dle katastrálního zákona se v katastru nemovitostí evidují: pozemky v podobě parcel, budovy, které nejsou součástí pozemku nebo práva stavby a kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo a kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje, přičemž jsou hlavní stavbou na pozemku, dále jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví bytů, jednotky vymezené podle Nového občanského zákoníku, právo stavby a nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis. V katastru nemovitostí se však neevidují drobné stavby. Těmi rozumíme stavby s maximálně jedním nadzemním podlažím, pokud zastavěná plocha nepřesahuje 16 m² a výška 4,5 m a zároveň jde o stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Za drobnou stavbu se ale nepovažuje např. garáž. V případech převodů nemovitostí, které se zapisují do katastru nemovitostí, je třeba nemovitost dostatečně určitě specifikovat v listinách, které jsou následně podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. Jednotlivé nemovitosti musí být označeny následovně: pozemek musí být označen parcelním číslem a katastrálním územím, v němž se nachází (popř. i údaj, že se jedná o stavební parcelu v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách); budova, která není součástí pozemku ani práva stavby, musí být označena pozemkem, na němž je budova postavena, číslem popisným nebo evidenčním (pokud se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pak se uvede způsob využití budovy) a v případě, že je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena, též se uvede příslušnost budovy k části obce; jednotka se označuje číslem jednotky a jejím pojmenováním (v případě rozestavěné jednotky je nutné uvést též, že se jedná o rozestavěnou jednotku), označením budovy, v níž je jednotka vymezena, pokud není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž je jednotka vymezena; právo stavby se označuje označením pozemku, ke kterému je toto právo zřízeno. Zápisy do katastru nemovitostí se provádí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Zápisy do katastru nemovitostí se provádí na základě písemností v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Pokud se zapisované právo týká pouze části pozemku, musí být s listinou spojen geometrický plán, který tuto část pozemku specifikuje. Geometrický plán se pak považuje za součást listiny.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník