Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje souhrn všech údajů o zapisovaných nemovitostech v České republice. Z hlediska zápisů do katastru nemovitostí můžeme nemovitosti rozdělit na dvě skupiny - nemovitosti, které se zapisují do katastru nemovitostí a ty, které se nezapisují. Jestliže dochází k převodu nemovitosti, která se zapisuje do katastru nemovitostí, dochází k nabytí vlastnického práva na základě vkladu do katastru nemovitostí, respektive ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí (za předpokladu, že vklad řádně proběhne). V případě převodu nemovitostí ostatních je rozhodná pro nabytí vlastnictví účinnost smlouvy (nevyžaduje se žádný zápis do veřejného seznamu). Součástí katastru nemovitostí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem zapisovaným do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky umožňujícími dálkový přístup. Katastr nemovitostí a zápisy do něj upravuje zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Tento katastrální zákon je postaven na několika základních zásadách. Nejvýznamnější zásadou je jistě zásada materiální publicity. Dle této zásady má stav zapsaný v katastru nemovitostí přednost před skutečným stavem. Takto jsou chráněni nabyvatelé práv, kteří si kdykoli mohou ověřit veškeré právní skutečnosti, které se zapisují do katastru nemovitostí, a co je důležitější, mohou se na tyto informace nově i spolehnout. Do konce roku 2013 totiž platila zásada zcela opačná, tedy skutečný stav měl přednost před stavem zapsaným v katastru nemovitostí. Se zásadou materiální publicity pak souvisí princip, že nikoho neomlouvá neznalost zapsaného údaje, a zásada ochrany dobré víry nabyvatele. Výsledkem aplikace těchto zásad je situace, kdy i nesprávně zapsaný stav v katastru nemovitostí svědčí ve prospěch osoby, která je v dobré víře ve správnost tohoto zápisu, přičemž za úplatu získá právo od oprávněného podle zapsaného stavu. Přestože by tato osoba získala toto právo od osoby nesprávně zapsané v katastru nemovitostí, přejde na ni právo, protože zapsaný stav svědčí v její prospěch (zásada materiální publicity) a z důvodu ochrany její dobré víry. Přestože zákon nestanoví lhůtu, do které musí dojít k podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí, je s ohledem na zásadu materiální publicity v zájmu smluvních stran takto učinit co nejdříve. V této souvislosti se pak uplatní zásada priority, tedy, že pro posouzení zápisu jednotlivých práv bude rozhodné, v jakém pořadí byly na katastrální úřad podány. Jak již bylo řečeno, cílem výše uvedených zásad je zejména ochrana nabyvatelů, kteří jsou v dobré víře v zapsaný stav.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník