Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Jak vystěhovat nechtěného spoluuživatele z nemovitosti

Jak vystěhovat nechtěného spoluuživatele z nemovitosti

 

Potřebujete-li z  jakéhokoliv důvodu, aby jiná osoba (příbuzný, bývalý partner, atd.) užívající Váš byt či dům tuto nemovitost opustila a vystěhovala se z ní a ona to stále odmítá, v prvé řadě je nutné zjistit, zda-li jste vůbec oprávněni tyto osoby vystěhovat. Závisí především na tom z jakých právních důvodů Váši nemovitost užívají. I když máte za to, že se některá osoba u Vás zdržuje neoprávněně, není zákonem dovoleno tuto osobu vystěhovat prostřednictvím násilí nebo prostým sbalením kufrů a vystěhováním na ulici. Je možné, že by se takto vystěhovaná osoba nijak nebránila, ale může také dojít k situaci, kdy po Vás bude požadovat náhradu způsobené škody, popřípadě na Vás podá trestní oznámení. Nejlepším a zároveň zákonným postupem je podání žaloby na vyklizení nemovitosti. Pokud se ani ve lhůtě určené v rozsudku žalovaná osoba nevystěhuje, můžete podat návrh na její vystěhování soudním vykonavatelem nebo exekutorem. Můžete také zvážit podání trestního oznámení pro neoprávněné užívání cizí věci. Pokud jde o společný nájem nemovitosti, tj. jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne jim společný nájem bytu. Společný nájem znamená, že nájemci mají nejen společné povinnosti, ale i společná práva, zejména právo každého z nich byt stejnou měrou užívat. Je proto vyloučeno, aby jeden z manželů nutil druhého k odstěhování. Jestliže dojde k rozvodu manželství a o nájmu bytu se manželé nedohodnou, rozhodne soud na návrh jednoho z nich, že se zrušuje právo společného nájmu bytu a současně určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce. O společný nájem se jedná taktéž, kdy je spolužijící osoba uvedena v nájemní smlouvě jako nájemce společně s Vámi a Vy ji tedy nemůžete nutit k vystěhování. V tomto případě platí stejná ustanovení jako u společného nájmu mezi manželi. Jiná situace ovšem nastává, pokud je ten, s nímž již nadále nechcete obývat společnou domácnost, uveden v nájemní smlouvě pouze jako osoba, která je oprávněna s Vámi byt užívat. V tomto případě odvozuje své užívací právo k bytu pouze od Vaší nájemní smlouvy a Vašeho souhlasu, přičemž tento souhlas můžete kdykoli odvolat. I zde je však nevyhnutelná žaloba na vyklizení bytu. Jestliže určitá osoba pobývá ve Vašem domě na základě věcného břemene musíte takovéto užívání strpět. Věcné břemeno může zaniknout pouze na základě dohody nebo soudního rozhodnutí. Jestliže je někdo ve Vašem bytě přihlášen k trvalému pobytu, nesvědčí to automaticky o tom, že má k bytu či domu užívací právo, neboť trvalý pobyt má především evidenční charakter. Pokud se tedy jedná o osobu, která není společným nájemcem, spoluvlastníkem, oprávněným z věcného břemene, či jiným oprávněným uživatelem domu, můžete proti ní podat žalobu na vystěhování z bytu. Pokud se následně vystěhovaná osoba neodhlásí z Vaší adresy jako místa trvalého pobytu sama, můžete tak učinit vy sami.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník