Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Darovací smlouva dle NOZ

Darovací smlouva dle NOZ

Převod nemovitosti se nemusí uskutečnit jen úplatnou formou. Nemovitost je možné přenechat jinému bezúplatně darovací smlouvou, kterou upravuje nový občanský zákoník v ustanovení § 2055 a násl. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Přestože je to tak v praxi běžně vnímáno, darovací smlouva není jednostranné právní jednání. Darovací smlouva je uzavřena na základě souhlasného projevu vůle dárce a obdarovaného. Darovací smlouva k bezúplatnému převodu nemovitosti musí obsahovat následující náležitosti: označení stran (dárce a obdarovaný); označení předmětu darování (i zde platí požadavek určitosti vymezení předmětu tak, aby nemohl být zaměněn s jiným); vůle dárce obdarovat, a to dobrovolně a bezplatně; souhlas obdarovaného s přijetím daru; datum a podpisy smluvních stran. Jestliže je předmětem daru nemovitost, musí být darovací smlouva písemná a podpisy musí být na téže listině, přičemž alespoň na jedné listině musí být také úředně ověřeny (pro účely správního řízení na KÚ). Dárcem i obdarovaným mohou být fyzické osoby, právnické osoby či stát. Obdarovaným, popř. i dárcem, může být i osoba nezletilá. V takovém případě musí být zastoupena zákonným zástupcem. Pro nutnost zastoupení je rozhodující, o jaký převod se jedná. Naprosto odlišná situace nastane samozřejmě v případě, kdy nezletilému darujeme hračku, a v případě, kdy mu darujeme nemovitost. Obecně tak můžeme říci, že pro posouzení způsobilosti je vždy rozhodující schopnost pochopit obsah a podstatu darovací smlouvy s ohledem na hodnotu a povahu daru. Předmětem darovací smlouvy může být i spoluvlastnický podíl, k darování celé věci je však zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků. Pokud dárce obdaruje manžele za trvání manželství, je rozhodující jeho vůle, zda se rozhodl obdarovat jen jednoho z manželů či oba společně, tedy zda se bude jednat o výlučný majetek některého z manželů či majetek patřící do SJM. Jestliže je předmětem darovací smlouvy nemovitost, která se zapisuje do katastru nemovitostí, nabývá obdarovaný vlastnické právo až vkladem do katastru nemovitostí, resp. ke dni podání návrhu na vklad. Co se týče nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí, zde nabývá obdarovaný vlastnické právo již účinností smlouvy. Dle nového občanského zákoníku je možné vázat darování také na podmínku, která odloží plnění až na dobu po dárcově smrti. Pak se jedná o tzv. odkaz, který je upraven v ustanoveních § 1594 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se dárce ocitne v nouzi či ublíží-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně poruší dobré mravy, může dárce svůj dar odvolat.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník