Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti

 

Jak již bylo několikrát upozorňováno od 1.1.2013 je sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 4% ze základu daně. Pojďme si ale tuto daň z převodu nemovitostí více přiblížit. Nejprve je nutné si uvědomit o jaký úplatný převod nebo přechod (předmět daně) se jedná a z toho dle zákona vyvodit, kdo je v daném případě poplatníkem daně z převodu nemovitostí a co je v tomto případě základem daně. Uveďme si tedy ty nejzákladnější a nejčastěji se vyskytující případy. Zcela nejběžnějším úplatným převodem nemovitostí je dozajista klasický prodej nemovitosti mezi prodávajícím a kupujícím, tedy mezi fyzickými osobami či právnickými osobami, na základě kupní smlouvy. V tomto případě je poplatníkem daně prodávající a kupující je ze zákona ručitelem. Základem daně z převodu nemovitostí je cena sjednaná nebo zjištěná, záleží na tom, která je vyšší. Pokud je vyšší cena sjednaná než zjištěná je základem daně z převodu nemovitostí cena sjednaná, je-li však vyšší cena zjištěná je základem daně cena zjištěná. Cena zjištěná se stanovuje dle Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb. Jde-li o výměnu nemovitostí poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce i nabyvatel, kteří jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně. Vzájemné převody se považují za jeden převod a daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší. Jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, v souvislosti s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací, je poplatníkem daně z převodu nemovitostí nabyvatel. Základem daně z převodu nemovitostí v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo ve veřejné dražbě je cena dosažená vydražením. V případě vydržení je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná v den sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení. V případě prodeje nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení je základem daně z převodu nemovitosti cena dosažená prodejem nemovitosti. Závěrem je nutné ještě podotknout, že jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník