Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí

Blíží se konec ledna a tím mnohým z nás nastává povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a to především tehdy pokud došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím, tedy rokem 2015, ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, tj. zejména v případě, že jsme v roce 2015 koupili nebo prodali nějakou naši nemovitou věc, provedli přístavbu či nástavbu budovy v našem vlastnictví, atd. My zůstaneme v tomto článku u případu koupě a prodeje nemovité věci a připomeneme si některé povinnosti prodávajícího a kupujícího ve vztahu k dani z nemovitých věcí. Prodávající, pokud přestal být poplatníkem daně z nemovitých věcí proto, že v průběhu roku 2015 prodal poslední nemovitou věc v územním obvodu téhož finančního úřadu, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 1.2.2016. Kupující, který koupil v roce 2015 nemovitou věc, se k 1.1.2016 stává novým poplatníkem daně z nemovitých věcí, tj. z pozemků, ze staveb a jednotek a je povinen nejpozději do 1.2.2016 podat místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitých věcí. Je-li poplatníků k jedné nemovité věci více, tím je myšleno samozřejmě, pokud je nemovitá věc ve spoluvlastnictví více osob, podává přiznání a následně platí daň jeden z poplatníků jako společný zástupce (s určitými výjimkami) nebo je možné, že každý spoluvlastník podává přiznání k dani z nemovitostí a následně hradí daň jen za svůj spoluvlastnický podíl. Byl-li podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v roce 2015 a nebylo o něm do 31.12.2015 rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Je zapotřebí upozornit, že dnem 1.1.2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se změnil zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů a tím u některých poplatníků došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 výše uvedeného zákona, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. I tito poplatníci však mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2016, a to i tehdy dojde-li u nich ke snížení daňové povinnosti. Předmětem daně ze staveb a jednotek je totiž od 1.1.2016 i část budovy nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná, což má vliv i na zdanění stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků. V závěru je důležité připomenout, že daň z nemovitých věcí se platí ve dvou stejných splátkách a to u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31.8. a do 30.11.zdaňovacího období, u ostatních poplatníků do 31.5. a 30.11. zdaňovacího období. Nepřesáhne-li daň částku 5 000,- Kč (nebo dobrovolně i při vyšších částkách), platí se najednou do 31.5. zdaňovacího období.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník