Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Co jsou a jak vznikají věcná břemena

Co jsou a jak vznikají věcná břemena

Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovitosti (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat. Ten, v jehož prospěch je věcné břemeno zřizováno, může být buď vlastník jiné nemovitosti (právo odpovídající věcnému břemenu je spojeno s vlastnictvím určité nemovitosti) nebo určitá osoba (právo odpovídající věcnému břemenu je spojeno nikoli s nemovitostí, ale s určitou osobou). V prvém případě je tedy z věcného břemene oprávněn každý vlastník určité nemovitosti – může jít například o právo vlastníka svádět odpadovou vodu přes pozemek zatížený věcný břemenem, čerpat vodu ze zatíženého pozemku, přecházet či přejíždět přes pozemek zatížený věcným břemene apod. V případě změny vlastníka nemovitosti přechází právo z věcného břemene na nového vlastníka, stejně tak jako přechází omezení vlastnického práva na nového vlastníka nemovitosti, která je věcným břemenem zatížena. V druhém případě právo odpovídající věcnému břemeni je spojeno s určitou osobou a na jinou osobu nepřechází (například právo doživotního užívání bytu nebo jeho části). Omezení plynoucí z věcného břemene však přechází na nového nabyvatele zatížené nemovitosti. Informace o tom, zda-li je určitá nemovitost zatížena věcným břemenem, je zapsána v katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví v části C. V této části LV se přesně dozvíme o jaké věcné břemeno jde a jedná-li se o věcné břemeno spojené s vlastnictvím určité nemovitosti či spojené s určitou osobou. Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na základě závěti, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Právo odpovídající věcnému břemenu lze nabýt také výkonem práva (vydržením). K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí. Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni smlouvou je také nutný vklad do katastru nemovitostí. Patří-li právo odpovídající věcnému břemeni určité osobě, věcné břemeno zanikne nejpozději její smrtí nebo zánikem. Pojem „věcné břemeno“ je upraveno v občanském zákoníku  a to v ustanovení § 151n až 151p. Bylo-li věcné břemeno zřízeno bezúplatně současně s bezúplatným převodem nemovitosti je takto zřízené právo předmětem daně darovací.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník