Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

Reklama

Home > Články v tisku > Bezúplatné zřízení věcného břemene a daň darovací

Bezúplatné zřízení věcného břemene a daň darovací

Bylo-li současně s bezúplatným převodem nemovitosti též bezúplatně zřízeno právo odpovídající věcnému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující se plnění obdobné věcnému břemeni, je takto zřízené právo předmětem daně darovací. Poplatníkem daně darovací je v takovémto případě oprávněný z věcného břemene. Základem daně darovací je v tomto případě cena zjištěná podle zvláštního předpisu a to dle Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb. Poplatník je povinen podat přiznání k dani darovací do 30 dnů ode dne doručení smlouvy o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí či do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí a uvést v něm pouze údaje rozhodné pro stanovení daně. Součástí přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek. Na základě přiznání a podle výsledku vyměřovacího řízení správce daně daň vypočte a vyměří platebním výměrem. Daň darovací je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně. Pro účely výpočtu daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k dárci (obdarovanému) Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. Do I. skupiny patří – příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před darováním ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce. Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby. Sazba daně darovací závisí na zařazení osob do skupin (viz výše) a dále dle výše základu daně. Sazba daně darovací u osob zařazených do I. skupiny a při základu daně do 1.000.000,- Kč činí 1%. Sazba daně darovací u osob zařazených do II. skupiny a při základu daně do 1.000.000,- Kč činí 3%. Sazba daně darovací u osob zařazených do III. skupiny a při základu daně do 1.000.000,- Kč činí 7%. Od daně darovací je mimo jiné osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině a tudíž i bezúplatné zřízení věcného břemene v tomto případě je osvobozeno a přiznání k dani darovací se nepodává.

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník