Přihlášení
Kde jsme hosty

Jsme členy

Provozovatel

Ing. Bohumír Houska -
EKONOMSERVIS, s.r.o.
IČ 284 28 781
se sídlem
Sibiřská 390/III,
Jindřichův Hradec

zapsaná  v Obch. rejstříku
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 17123

zastoupená jednatelem Bc. Radkem Houskou

tel: 384 321 032
mobil: 777 700 316

e-mail: reales@reales.cz

Realitní zprávy

  14.06.2021:
  Nové povinnosti při uzavírání koupě nemovitostí

  20.07.2016:
  Bude mít novela zákona o dani z nabytí vliv na ceny nemovitostí?

  15.07.2016:
  Novela daně z nabytí nemovitosti prošla senátem. Od kdy bude platit a na co si dát pozor?

  22.06.2016:
  Objem hypoték v květnu překonal 20 miliard. Jaký lze očekávat vývoj úrokových sazeb v dalším období?

  13.06.2016:
  Jak se dotkne nový zákon o úvěru trhu s nemovitostmi?

  07.06.2016:
  Ceny bytů rostou meziročně o 10 procent

  06.06.2016:
  Zvýší nový zákon o úvěru sazby hypoték?

  01.06.2016:
  Správný čas na investici do rekreačního objektu

  >>Archiv aktualit<<

Reklama

Home > Články v tisku > Nájemní smlouva (6. část)

Nájemní smlouva (6. část)

Nájem bytu může být ukončen v případě, že předmět nájmu zanikne nebo se stane nepoužitelným, nebo dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran nebo uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán. Výpověď z nájmu musí být vždy písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Pokud vypovídá nájem pronajímatel, je povinen poučit nájemce o jeho právu podat do dvou měsíců návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi a uvést ve výpovědi výpovědní důvod. Bez těchto náležitostí je výpověď neplatná. Výpovědní doba začne běžet vždy prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. Nájemce má možnost vypovědět nájem na dobu neurčitou kdykoli i bez uvedení důvodu, ale vždy s tříměsíční výpovědní dobou. Pokud je nájem uzavřen na dobu určitou, může jej nájemce vypovědět za podmínek sjednaných ve smlouvě nebo za předpokladu, že se změní okolnosti, ze kterých strany při uzavření smlouvy vycházely, do té míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Pronajímatel může vypovědět nájemní vztah na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době jen z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a to je například poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo na členu jeho domácnosti, atd. Poruší-li nájemce svou povinnost vyplývající z nájmu zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení a vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Byt je odevzdán předáním klíčů a umožněním přístupu a užívání bytu. Zároveň má nájemce povinnost odstranit změny, které provedl se souhlasem pronajímatele, v případě že se na odstranění dohodli, a změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele, ledaže pronajímatel jejich odstranění nežádá. Jestliže nájemce byt neodevzdá v den skončení nájmu, má pronajímatel právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného až do okamžiku, kdy nájemce byt skutečně odevzdá.

Doporučujeme

Pronájem komerčního objektu v širším centru města

číslo : 386

Nabízíme vám k pronájmu prostory k podnikání, které se nachází v širším centru města Jindřichův Hrad ...

Pronájem 20 000,–Kč

Anketa

Využili byste služeb realitní kanceláře při prodeji vlastní nemovitosti?

Reklama


 

Články v tisku

   Týdeník